کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا (ع) :
از ما نيست آن كه دنياي خود را براي دينش و دين خود را براي دنيايش ترك گويد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر تیر

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

تیر در خواب مردیست راستگو که از آنکس خیر به مردم رسد به قول بعضی از معبران غیبت است اگر بیند کسی تیر به وی می انداخت دلیل که پیغامی بدو فرو رسد خاصه چون بیند که بغرض انداخت اگر بیند تیر بغرض انداخت دلیل که نام بدانکس فرستاد والله اعلم بالصواب.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

تیر مردی است راستگو و صدیق که با همه صنف و طبقه ای می جوشد ولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد. داشتن تیر مصاحبت و ملازمت با چنین دوستی است. اگر در خواب ببینیم تیری به طرف ما پرتاب شد که آسیب نرساند مورد توجه و عنایت قرار می گیریم یا نامه و پیغامی دریافت می کنیم. اگر مسافری یا غایبی داریم از او خبری به ما می رسد یا دوستی برای ما هدیه و تعارف می فرستد. اگر تیری که به سوی ما انداخته شده آسیب رساند و در خواب دیدیم که به بدن ما فرو رفت سرزنش و شماتت می شویم و کاری می کنیم که سر زبان ها می افتیم و پشت سر ما بد خواهند گفت. اگر ببینیم ما تیرانداز هستیم کسی یا چیزی مورد نظر ما قرار می گیرد. اگر دختر دم بختی تیر می افکند یا تیری به سوی او افکنده می شود نیکو است چون مورد توجه قرار می گیرد.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید مورد اصابت تیر تپانچه ای قرار گرفته اید و هر دم ممکن است جان خود را از دست بدهید ، نشانه آن است که با بدرفتاری و بدخواهی دوستان روبرو خواهید شد.
2- اگر خواب ببینید موعظی به طرف شما تیراندازی می کند ، نشانه آن است که یکی از دوستان با عقاید شما مخالفت خواهد کرد و راههای دیگری را فراروی شما پدیدار خواهد ساخت.

در سرزمین رویاها آمده:

یک تیر به شما می خورد : شخصی که ابداً انتظارش را نداشته اید باعث بدبختی شما می شود.
شما یک تیر می اندازید : ناکامی
تعداد بسیاری تیر : دوستان علیه شما کار می کنند.
یک تیر شکسته : ناکامی در کارها.
یک تیر را می شکنید : ناکامی در عشق
شما تیرتان را به هدف می زنید : به شانس خود اطمینان داشته باشید.
تیرتان خطا می رود : منتظر مشکلات باشید.
چشم یک گاو نر را با تیر می زنید: ثروت
یک تیر را گم می کنید : گرفتاریهای بسیاری به واسطه سهل انگاری گریبانگیر شما می شود.
شما تیر خورده اید : توجه بیشتری به کار دشمنانتان داشته باشید.
شما تیرهای فراوانی دارید : ضررمالی.