کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
آن كسي كه تو را هشدار مي دهد ، مانند كسي است كه تو را مژده مي دهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ث » تعبیر ثروت

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

ثروت و مکنت در خواب، بر زن بینندهی خواب یا اعمال نیکش دلالت دارد.
اگر کسی در خواب ببیند که ثروتمند شده است، به مقدار اندک، قناعت میکند، زیرا ثروتمندی در اصل آن است که انسان به مقدار اندک قانع باشد.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر زنی خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی می کند ، علامت آن است که مدتی با شکوه و آسایش فراوان زندگی خواهد کرد ولی بعد از سپری شدن این ایام زندگیش با فقر و تنگدستی خواهد گذشت.
2- اگر دختری خواب ببیند در سایه ثروت و آسایشی واقعی به سر می برد ، علامت آن است که در زندگی آینده نیز به جستجوی لذتهای حقیقی و قابل اطمینان خواهد رقت.
3- اگر خواب ببینید ثروتی به دست آورده اید ، نشانه آن است که در اثر تلاش و دقت بسیار در کارها ، مقام برجسته ای به دست می آورید.
4- اگر خواب ببینید مالک ثروت هنگفتی هستید ، علامت آن است که با قوت قلب و اراده ای قوی با مشکلات زندگی روبرو می شوید.
5- اگر ثروتمندان را به خواب ببینید ، علامت آن است که دوستان ، هنگام تنگدستی به شما یاری می رسانند.
6- اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند گفتگو می کند ، علامت آن است که با کسی تشریک مساعی می کند که قادر است او را برای رسیدن به آرزوهایش کمک و راهنمایی کند.

در سرزمین رویاها آمده:

افراد مجرد خواب ثروت ببینند : آنها با اشخاص فقیر ازدواج می کنند.
ثروتمندان خواب ثروت ببینند : بیماری
فقرا خواب ثروت ببینند : آنها پول هنگفتی بدست می آورند.
خواب ببینید که ثروتمند هستید : ناکامی در عشق
به شما یک ارث بزرگ می رسد : 1- دردسر و ضررمالی 2-مشاجره بزرگ در فامیل
فامیلهای نزدیک شما ثروتمند هستند : وقایع مهم و خوشحال کننده
همراه شما ثروتمند است : شانس و سعادت
دوستان ثروتمند دارید : آنها سعی دارند شما را خراب کنند.
یکی از بستگان ثروتش را به شما می دهد : موفقیت در هر کاری که به آن دست بزنید.