کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
هر كه برادرش را در كاري ناپسند ببيند و بتواند او را از آن باز دارد و چنين نكند، به او خيانت كرده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ج » تعبیر جادو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

جادوئی کردن در خواب بر شش وجه است:
اول: فتنه.
دوم: فریب.
سوم: مکر و حیله.
چهارم: توطئه و بد خواهی.
پنجم: باطل و دروغ.
ششم: کاری که در آن اصلی نبود.
جادو در خواب فتنه و دروغ است.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

جادوئی کردن در خواب، کار باطل است. اگر خواب بیند که جادوئی می کرد، دلیل که کاری کند بیهوده و باطل وبعضی از معبران گفته اند: جادوئی فتنه بود آن کس را که بهر او جادوئی کنند.

جابر مغربی می گوید:

جادوئی کردن در خواب از بهر کسی، تعهد بود به دروغ، که مردمان را بدو فریبد و جادوئی در خواب، دشمن فریبنده است.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

چنان چه در خواب جادو و جادو گر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می توانید تعبیر آن را بیابید. ما به طور کلی برای جادو گران قیافه ای زشت و کریه قائلیم. این جماعت چون فعل باطل دارند نمی توانند چهره ای روحانی و آسمانی و فرشته سان داشته باشند پس دیدن جادوگران در خواب میمون نیست و بیننده خواب در فردای بیداری بهتر است صدقه بدهد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

جادو در خواب، بر فتنه و آشوب و خودپسندی دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که جادو میکند، زن و مردی را به ناحق از هم جدا میکند.

لوک اويتنهاو می گوید:

جادوگر: زندگی نا معلوم ، کارو کوششی سخت

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید جادو شده اید ، علامت آن است که اگر نسبت به اعمال خود دقت بیشتری به خرج ندهید در معرض آلوده شدن به گناهی قرار خواهید گرفت ، باید به پند بزرگترها گوش فرا دهید.
2- اگر خواب ببینید در مقابل جادو شدن مقاومت می کنید ، علامت آن است که بخاطر نیروی تعقل و بصیرت ، همه به دنبال شما خواهند آمد.
3- اگر خواب ببینید می کوشید دیگران را جادو کنید ، نشانه آن است که دچار دردسر و پریشانی خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما جادو شده اید : نفوذ افکار خبیث به روی شما خواهد افتاد.
دیگران جادو شده اند : به دیگران کمک مالی خواهید کرد.
خویشاوندان شما جادو شده اند : یک شکست در کار
شما دیگران را جادو می کنید : بزرگترین
خواسته هایتان را برآورده می کنید.
شما در برابر یک جادو مقاومت می کنید : افراد بسیاری بدنبال کمک فکری شما هستند.