کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول اكرم (ص) :
بدرستي كه محبوبترين بندگان خدا نزد وي كسي است كه با بندگان او دلسوزتر و مهربانتر باشد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ج » تعبیر جواهرات

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر مصلح و مستور بود و دید گوهرها می فروخت، دلیل که او را علم و دین حاصل شود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن جواهر و مانند آن سود زیاد بدست آید

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل که خداوندِ علم و دین است و با همه کس نیکی و احسان کند. اگر خداوند دین نباشد، دلیل که خداوند غلامان شود و به قدر و قیمت گوهر او را مال حاصل شود.

لوک اويتنهاو می گوید:

جواهرات
آنها را ستایش کردن : ورشکستگی
کادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهای خائن است
خریدن آن : بدبختی
جواهری بر دست یا گردن داشت : کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد
داشتن جواهرات بسیار زیاد : آینده ای کامیاب

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن جواهر در خواب ، نشانه کسب ثروت و خوشیهای فراوان است.
2- استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.
3- اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند ، نشانه آن است که شما به مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت.
4- دیدن لباسهای جواهر نشان در خواب ، علامت آن است که خوش اقبالی بی نظیری به شما رو می آورد.
5- اگر خواب ببینید جواهر به شما ارث رسیده است ، علامت آن است که در زندگی به موفقیت چشمگیری دست خواهید یافت.
6- اگر خواب ببینید به کسی جواهر می دهید ، نشانه آن است که اگر هشیار نباشید حادثه خطرناکی شما را تهدید خواهد کرد.
7- اگر دختری خواب ببیند از کسی جواهر می گیرد ، علامت آن است که با همسری دلخواه ازدواج خواهد کرد . اما اگر در خواب جواهری را گم کند ، نشانه آن است که مردی او را با تملق و دروغ فریب می دهد.
8- پیدا کردن جواهر در خواب ، نشانه پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد علاقه است.
9- اگر خواب ببینید جواهری می خرید ، علامت آن است که در کارها بخصوص در مسایل عاطفی همواره موفق خواهید بود.

در سرزمین رویاها آمده:

شما جواهر دارید : زندگی عشقی شما در ناکامی پیش می رود.
جواهر می خرید : یک تصادف در پیش دارید.
جواهر بر بدن دارید : از حسادت و طمع به مادیات رنج می برید.
جواهر می دزدید : بسیار احتمال دارد کاری کنیدکه باعث پشیمانی شما شود.
به شما جواهر اهدا می کنند : یکنفر از شما تنفر دارد.
شما خیلی جواهر دوست دارید : به یک کار عجیب و جنون آمیز دست خواهید زد.
شما جواهر اهدا می کنید : تباهی خود را به چشم می بینید.
جواهر می فروشید : پول از دست می دهید.
یک جواهرفروش : شخص دورو و ریاکاری در کنار شما خواهد بود.
شما جواهر فروش هستید : دوستانتان را فریب میدهید.