کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
راستي كه بداخلاقي عمل را تباه مي كند همچنانكه سركه عسل را فاسد مي سازد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ج » تعبیر جواهرات

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر مصلح و مستور بود و دید گوهرها می فروخت، دلیل که او را علم و دین حاصل شود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن جواهر و مانند آن سود زیاد بدست آید

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل که خداوندِ علم و دین است و با همه کس نیکی و احسان کند. اگر خداوند دین نباشد، دلیل که خداوند غلامان شود و به قدر و قیمت گوهر او را مال حاصل شود.

لوک اويتنهاو می گوید:

جواهرات
آنها را ستایش کردن : ورشکستگی
کادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهای خائن است
خریدن آن : بدبختی
جواهری بر دست یا گردن داشت : کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد
داشتن جواهرات بسیار زیاد : آینده ای کامیاب

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن جواهر در خواب ، نشانه کسب ثروت و خوشیهای فراوان است.
2- استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.
3- اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند ، نشانه آن است که شما به مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت.
4- دیدن لباسهای جواهر نشان در خواب ، علامت آن است که خوش اقبالی بی نظیری به شما رو می آورد.
5- اگر خواب ببینید جواهر به شما ارث رسیده است ، علامت آن است که در زندگی به موفقیت چشمگیری دست خواهید یافت.
6- اگر خواب ببینید به کسی جواهر می دهید ، نشانه آن است که اگر هشیار نباشید حادثه خطرناکی شما را تهدید خواهد کرد.
7- اگر دختری خواب ببیند از کسی جواهر می گیرد ، علامت آن است که با همسری دلخواه ازدواج خواهد کرد . اما اگر در خواب جواهری را گم کند ، نشانه آن است که مردی او را با تملق و دروغ فریب می دهد.
8- پیدا کردن جواهر در خواب ، نشانه پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد علاقه است.
9- اگر خواب ببینید جواهری می خرید ، علامت آن است که در کارها بخصوص در مسایل عاطفی همواره موفق خواهید بود.

در سرزمین رویاها آمده:

شما جواهر دارید : زندگی عشقی شما در ناکامی پیش می رود.
جواهر می خرید : یک تصادف در پیش دارید.
جواهر بر بدن دارید : از حسادت و طمع به مادیات رنج می برید.
جواهر می دزدید : بسیار احتمال دارد کاری کنیدکه باعث پشیمانی شما شود.
به شما جواهر اهدا می کنند : یکنفر از شما تنفر دارد.
شما خیلی جواهر دوست دارید : به یک کار عجیب و جنون آمیز دست خواهید زد.
شما جواهر اهدا می کنید : تباهی خود را به چشم می بینید.
جواهر می فروشید : پول از دست می دهید.
یک جواهرفروش : شخص دورو و ریاکاری در کنار شما خواهد بود.
شما جواهر فروش هستید : دوستانتان را فریب میدهید.