کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
خداوند خير دنيا و آخرت را جز به خاطر خوش اخلاقي و خوش نيتي به بنده نمي ‏دهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ج » تعبیر جوجه تیغی

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

جوجه تیغی در خواب ، دشمنی است زشت دیدار و بدخوی.
اگر بیند جوجه تیغی را بکشت، دلیل که دشمنی را قهر کند.
اگر بیند که گوشتِ جوجه تیغی میخورد، دلیل که به قدر آن از مال دشمن بخورد.
اگر بیند جوجه تیغی او را بگزید، دلیل است از آن کس وی را گزند رسد، خاصه بیند که از زخم آن، خون همی رفت.

لوک اويتنهاو می گوید:

جوجه تیغی : حسادت

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن جوجه تیغی در خواب ، علامت آن است که کار و آشنایی با دوستان جدید را با سردی رد می کنید.
2- اگر دختری خواب جوجه تیغی ببیند ، علامت آن است که احساسات و تأثیرات منفی را از خود دور می کنید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک جوجه تیغی : ناکامی و شکست برای دشمنان شما.
یک جوجه تیغی را می کشید : ضررهائی که گریبانگیر شما هستند برطرف خواهند شد.
جوجه تیغی های بسیار : خطر و ناکامی در عشق