کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول اكرم (ص) :
خداوند شخص آسانگير نرمخو را دوست دارد .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ج » تعبیر جوی آب

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

آب دادن باغ و کشت ، از جوی ها و رودها، دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و اندوه

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

جوی آب در خواب، چون آب خوش طعم بود و پاکیزه، دلیل که زندگانی او خوش است.
اگر بیند از جوئی مجهول آب صافی می خورد و این کس در سفر است یا در جایگاهی بیگانه، دلیل که در کاری مجهول مشغول شود و عمر خود را دراز گذراد و به مقدار آن آب که در جوی خورده بود منفعت یابد.
اگر آب جوی شور و تلخ و ناخوش بود، دلیل بود بر تلخی معیشت و زندگانی او.
جوی در خواب دیدن، اصل جوی وکیل است، که مقرب شود.
اگر کسی آب جوی روان و صافی بیند، دلیل که مقرب شود.
اگر کسی جوی را روان و صاف بیند، دلیل که کار وی روان کرده شود.
اگر بیند آب جوی تیره است، دلیل که کارش تباه و بی نظام شود و به هر جای که آب جوی بیند، دلیل که وکیل ناحیه بود و هر زیاده و نقصان که در جوی است به وکیل باز گردد.
اگر بیند بر تختی نشسته است، در زیر آن تخت آب روان است، دلیل که دولت و اقبال روی به وی نهد و احوال دو جهانی وی نیکو شود.
اگر بیند که در جوی آب صافی نشست، دلیل که از غم فرج یابد.
اگر بیمار است شفا یابد.
اگر وام دار است وامش گذارده شود.
اگر در سفر است، زود باز آید.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

جوی آب بر راه، بر به دست آوردن رزق و روزی دلالت دارد و ممکن است به آبیاری نیز، تعبیر شود.

جابر مغربی می گوید:

جوی در تاویل، مردی محتشم با منفعت است. اگر بیند که آب جوی برداشت، دلیل که به قدر آن از مردی محتشم مال یابد. اگر بیند جوی خورد، زندگانی بود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن جوی آب روان در خواب بسیار نیکو و مبارک است مخصوصا اگر آب آن جوی صاف و روشن و زلال باشد و زوائدی مثل خس و خاشاک و برگ و علف در سطح آن نباشد. دیدن چنین جوئی در خواب روبه روئی با جوشش و تبلور زندگی است و خواب ما از یک استمرار و تداوم مطلوب و دل نشین خبر می دهد که با سلامت و خرمی و خوشی همراه است. در هر صورت دیدن جوی آب روان و روشن و زلال خوب است مگر این که کدر و تاریک و عفن باشد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما در یک جوی آب هستید : یک دوره دشوار در زندگیتان شروع می شود.
دوستان شما در جوی آب هستند : درآینده نزدیک به سفر خواهید رفت.
دشمنان شما در یک جوی هستند : درکارهایتان موفق خواهید بود.
یک شئی قیمتی در جوی آب پیدا می کنید :به شما پولی به عنوان پاداش خواهند داد.