کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
بزرگي پروردگار نزد تو ، پديده ها را در چشمت كوچك مي نماياند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف چ » تعبیر چتر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن چتر در خواب بر هفت وجه باشد:
اول: سلطنت.
دوم: ثروت.
سوم: مرتبت و عزت.
چهارم: ریاست و مقام و منزلت.
پنجم: رفعت و سر بلندی.
ششم: ولایت و حکومت.
هفتم: صحبت و همنشینی با بزرگان.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند بر بالای سر او چتر می بردند، دلیل که اگر از اهل آن بود، پادشاهی یابد، اگر از اهل آن نباشد، دلیل که بزرگی یابد. اگر بیند چتر پادشاه در دست داشت، دلیل که مقرب حضرت پادشاه شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

باران در جائی نعمت و خیر و برکت است و در جائی بخصوص اگر برسر و روی انسان ریخته شود غم و اندوه است لذا چتر وسیله دفاعی است در مقابل غم ها و غصه هائی که پیش می آید. برای زن، شوهر است و پناهگاه و نقطه اتکا ابن سیرین می گوید اگر بر سر کسی چتر بگیرند حرمت و احترام و عزت می یابد. اگر در میان جمعی که چتر ندارند و باران هم نمی بارد چتر بگیرید عملی خلاف انجام می دهید که بی اعتبار می شوید و مردم پشا سر شما بد می گویند. همین طور است اگر همه چتر داشته باشند و شما نداشته باشید احساس تنهائی و بی کسی می کنید. اگر باران ببارد و چتر داشته باشید و باز نکنید غم وغصه بر سر شما می بارد و در بیداری از امکاناتی که دارید سود نمی برید. اگر زنی ببینید که چتری رنگین و قشنگ دارد شوهرش به پول می رسد و اگر مردی ببینید چتری گسترده دارد امنیت می یابد. چتر سوراخ شکست است برای بیننده خواب. چتر سیاه نیکو است ولی چتر سفید ضعف و خود باختگی است در مقابل مشکلات است. چتر سبز خرمی و نشاط است چتر زرد غم و بیماری است چتر پاره و از هم در رفته غم و رنج و پریشانی است و چنانچه زنی ببیند چتری شکسته و پاره دارد شوهرش بیکار می شود.

لوک اويتنهاو می گوید:

چتر : توصیه به رعایت احتیاط
چتر پاره : توهم

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید چتری به دست گرفته اید ، علامت آن است که سختیها و دشواریهای زندگی شما را به ستوه خواهد آورد.
2- اگر خواب ببینید دیگران چتر به دست دارند ، علامت آن است که از طرف مؤسسه خیریه از شما درخواست کمک خواهد شد.
3- اگر خواب ببینید چتر خود را به دیگری قرض می دهید ، علامت آن است که با یکی از دوستان صمیمی خود سوء تفاهم پیدا خواهید کرد.
4- اگر خواب ببینید از کسی چتر قرض می گیرید ، علامت آن است که دوستان ریاکار به زندگی شما آسیب وارد خواهند ساخت.
5- گم کردن چتر در خواب ، علامت آن است که با فردی که اعتماد شما را نسبت به خود جلب کرده است ، اختلافی پیدا خواهید کرد.
6- دیدن چتری تکه پاره شده در خواب ، علامت آن است که دشمنان می کوشند شما را نزد دیگران بد جلوه بدهند.
7- اگر خواب ببینید چتری که در دست دارید سوراخ است ، علامت آن است که وجود دوستان و همراهان خود احساس نارضایتی خواهید کرد.
8- اگر خواب ببینید هنگام بارندگی یا هنگام تابش نور آفتاب چتری برفراز سر خود گرفته اید ، علامت آن است که به سعادت و خوشبختی بی نقص دست خواهید یافت.

در سرزمین رویاها آمده:

شما یک چتر دارید : شادی
یک چترحمل می کنید : ناامیدی و ناراحتیهای کوچک
یک چتر باز می کنید : یکنفر به شما کمک خواهد کرد.
یک چتربازشده در منزل : بدشانسی بزرگ
دیگران یک چتر بازشده دارند : علامت متولد شدن یک دختر
دیگران یک چتر بسته دارند : بیماری
یک چتر قرض می کنید : سوءتفاهم با یک رفیق
یک چتر قرض می دهید : دوستان بد باعث عذاب شما خواهند شد.
یک چترسوراخ شده : معشوقتان شما را خواهد رنجاند.