کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت رسول اكرم (ص) :
اگر از ترس خدا از چيزي درگذري، خداوند بهتر از آن را به تو خواهد داد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف چ » تعبیر چراغ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است:
اول: پادشاه.
دوم: قاضی.
سوم: فرزند.
چهارم: عروسی.
پنجم: ولایت و حکومت.
ششم: سرای و خانه.
هفتم: مهتر و رئیس.
هشتم: شادی.
نهم: علم.
دهم: توانگری ثروتمندی.
یازدهم: عیش خوش و زندگی راحت.
دوازدهم: کنیزک.
سیزدهم: منفعت.
چهاردهم: آن چه بیند همچنان است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شمع و چراغ فرزند بود

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

چراغ در خواب،خادم خانه است و معبران گویند: کدبانوی خانه است. اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است. دلیل که کدبانوی خانه زنی به صلاح و نیک سیرت است. اگر بیند چراغ تاریک می سوخت، دلیل است بر رنج کدبانوی خانه یا خادم یا زن. اگر بیند چراغ فرو می رود، دلیل که کدبانوی خانه بمیرد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند از آتش زنه چراغ برافروخت، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید. اگر غریب است، زن کند یا کنیزک خرد. اگر در سفر غایب دارد به سلامت بازآید. اگر بیند در شهر چراغ بسیار است، دلیل که پادشاه ولایت عادل است و قاضی منصف و مردم شهر عشرت و نشاط بسیار است.

اسماعيل بن اشعث می گوید:

اگر بیند چراغ بسیار در دست داشت، دلیل که او را فرزندی آید که عزت و دولت یابد. اگر بیننده خواب فاسق است، دلیل که به خدای تعالی بازگردد و توبه کند. اگر مشرک است هدایت یابد. اگر مسلمان است توفیق طاعت یابد. اگر بیند چراغ بمرد، دلیل که فرزندش هلاک شود یا عز و دولتش نقصان پذیرد. اگر بیند در هر دو دست او چراغ روشن بود، دلیل که مراد دین و دنیای او ساخته شود. اگر بیند در دست یک چراغ داشت که در وی دو سوراخ و دو فتیله افروخته است، دلیل که او را دو فرزند نیک است که به یک شکم آیند.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی در زندگیش پیدا می شود یا عاشق می شود و ازدواج می کند. افروختن چراغ در خواب نیکو است همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن. چراغ در خواب بنا به نوشته معبران کهن برای مرد همسر کاردان و عاقل و مدبر است و برای زن شوهری دل سوز و دوستدار و مهربان و علاقه مند به خانه و خانواده چنان چه دختر جوانی چراغ بخصوص چراغ روشن در خواب ببیند خوستگاری مناسب پیدا می کند. برخی دیگر از معبران نوشته و متذکر شده اند که داشتن چندین چراغ ، وجود چندین فرزند را نوید می دهد. لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می رساند. اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید و راه می روید نشان آن است که به سفری پر سود می روید یا ماموریتی به شما می دهند که برای شما پیروزی می آورد و چنان چه تاجر و کاسب باشید کسبی پرسود خواهید داشت.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک چراغ : کارهای شما ابداً پیش نخواهند رفت.
چراغ را روشن می کنید : مجبور خواهید شد برای بعضی چیزها توضیح دهید.
یک چراغ روشن : هیجان
یک لامپ روشن با نور زیاد : شانس برای کار کوچکی که شروع می شود.
یک چراغ را خاموش می کنید : یک عشق که در حال از بین رفتن است.
نور ضیعف یک چراغ : باید برای حل مشکلات به سختی کار کنید.
تعدادی چراغ : زندگی شما آسوده خواهد شد.
یک چراغ خاموش می شود : نقشه های شما به سنگ خواهند خورد.
یک چراغ خاموش : بزودی عاشق یکنفر می شوید.
چراغهای منزل اشخاص دیگر : مشکل و دردسر