کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام هادي (ع) :
اگر همه مردم مسيري را انتخاب كنند و در آن گام نهند ، من به راه كسي كه تنها خدا را خالصانه مي پرستد خواهم رفت.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف چ » تعبیر چرغ

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

چرغ در خواب ، پادشاه است.
اگر چرغ وحشی بیند، دلیل فرزندی است که به حد بلوغ و مردی رسد.
اگر بیند چرغ را بگرفت و شکار می کرد، دلیل که پادشاه بر او ستم و بیدادی کند.
اگر بیند پادشاه چرغ بدو داد، دلیل که از پادشاه حرمت و بزرگی یابد و بر دیگران ستم کند.
اگر بیند چرغ شکار می کرد و او را بگرفت، دلیل که او را فرزندی آید نافرمان.
اگر بیند از گوشت آن چرغ چیزی خورد، دلی که از فرزند رنج و بدی بیند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

چرغ به خواب دیدن، دلیل مردی بزرگ است که با هیبت و قوت است.
اگر بیند که چرغ در خانه وی یکبار و دو بار بانگ می کرد، دلیل که او را زیانی رسد.
اگر سه بار بانگ کرد، هیچ زیانی نرسد

معبران در مورد این خواب گویند:

چرغ مردی دزد است، که به شب کارها کند.

چرغ : پرنده ای است شکاری از نوع باز و به اندازه کلاغ با رنگ خاکستری و لکه های سیاه و سفید.