کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت محمد (ص) :
آن كس صادق است كه برادران خود را اعم از حاضر يا كه غائب ، حامي باشد .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف چ » تعبیر چک

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی چک مهره به وی داد، یا مهره کرده بیافت، دلیل که مال و نعمت یابد.
اگر کسی بیند چک یا قباله یا خط می نوشت، دلیل که حجامت کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند چک مهره کرد، یا داشت و مهر از او برگرفت، دلیل است در مال او نقصان افتد.
اگر بیند چک از وی ضایع شد، یا بسوخت، دلیل که مال وی ضایع شود.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید چکی جعلی به دوستان خود می دهید ، نشانه آن است که برای پیشبردن نقشه های خود دست به نیرنگ می زنید.
2- اگر خواب ببینید چکی دریافت می کنید ، دلالت بر آن دارد که از عهده کارهای خود بدرستی بر می آیید.
3- اگر خواب ببینید به کسی چک می دهید ، نشانه آن است که در شغل خود زیانهای مالی خواهید دید.