کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول اکرم (ص) :
آنچه اندك باشد و كفايت كند، از آنچه كه فراوان باشد و [آدمي را به خود] مشغول سازد بهتر است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف چ » تعبیر چکش

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

چکش در خواب های ما عاملی است قاطع و نیرومند. این هم می تواند یک وسیله باشد و هم ممکن است یک شخص که با قدرت و قاطعیت کارها را انجام می دهد و به امور سر سامان می بخشد. چنان چه در خواب ببینید که چکشی محکم و خوب در دست دارید که از داشتن آن خوشحالید عاملی به کارهای شما سر و سامان می بخشد یا شخصی به شما کمک می کند. همین تعبیر هست اگر کسی چکشی به دست شما بدهد یا از دکان بخرید ولی اگر چکشی در دست داشته باشید و آن را به زمین بیفکنید و یا به علتی از دست بدهید تعبیر معکوس می شود و عوامل سامان بخش زندگی خود را از دست می دهید و بی یاور می مانید. میخ کوبیدن انفاذ عقیده و اراده است مخصوصا اگر به وسیله چکش باشد، اگر چکش شما از آهن بود نشان استحکام و قدرت است. اگر از نقره و طلا بود فریب و نیرنگ و دروغ است که به آن مجهز می شوید.

لوک اويتنهاو می گوید:

چکش : به هدف رسیدن

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چکش در خواب ، نشانه آن است که برای رسیدن به ثروت باید از موانع دلسرد کننده ای عبور کنید.

در سرزمین رویاها آمده:

در دستهایتان یک چکش دارید : یک کار دلپذیر و خبرهای خوش در انتظار شما هستند.
روی چوب چکش می زنید : مراقب رقیب باشید.
روی گچ یا دیوارگچی چکش می زنید : ناکامی عشقی
دیگرانی چکش دارند : شما دچار وسوسه شدیدی خواهید شد.
دیگران با چکش ضربه می زنند : شرایط مالی شما رو به بهبودی خواهد رفت.
صدای چکش کاری : رفیقی دارید که بسیار صادق و وفادار است.
صدای چندین نفر را درحال چکش کاری میشنوید: شانس در عشق و رفاقت