کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق عليه السلام :
و شيريني عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در ترك گناه يافتم.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف چ » تعبیر چنگ زدن

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

چنگ زدن در خواب سخن دروغ است.
اگر بیند چنگ می زد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد.
اگر دید پادشاه او را چنگ داد، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگی رسد. اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج یابد.
اگر بیند چنگ بشکست یا بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند.
اگر بیند کسی چنگ می زد و او سماع می کرد، دلیل که شنونده دروغ و باطل است.

معبران در مورد این خواب گویند:

چنگ زدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی بیند چنگ می زد، دلیل که به زنی بزرگ از مهتران پیوسته شود و از او عز و جاه یابد هم به مال و هم به سخن روائی و آخر کار آن زن را به نکاح بخواهد.
اگر بیند با چنگ ، چغانه و نای و رقص بود این جمله، دلیل بر غم و مصیبت بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی در بیماری بیند که چنگ و چغانه می زد، دلیل بر وفات اوست.