کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
براي هر كسي در مال او دو شريك است : وارث و حوادث.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف چ » تعبیر چنگال

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

چنگال در خواب بر سه وجه است:
اول: قوت و توانائی در کارها.
دوم: معیشت.
سوم: کسب کردن.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

چنگال غذا خوری در خواب زنی است صمیمی و یک رنگ و عاشق پیشه که بیننده خواب را بسیار دوست می دارد تا جایی که می خواهد لقمه در هانش بگذارد.این زن می تواند همسر یا مادر و خواهر باشد. اگر دیدید که چنگالی مثل مرغان شکاری و بلند پرواز دارید نشان آن است که توانائی شما در مبارزه با زندگی زیاد است و در امر معاش نیز تیز چنگال هستید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چنگال در خواب ، نشانه آن است که دشمنان در صدد بر کنار کردن شما از کار هستند . اگر زنی خواب چنگال ببیند ، علامت آن است که در خانواده اش اختلاف بوجود خواهد آمد و نشانه جدایی او از معشوق نیز هست.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب چنگال : نزاع بزرگ در فامیل
باچنگال غذا می خورید : شادی بزرگ
دیگران از چنگال استفاده می کنند : غیرممکن است که با یکی از دشمنانتان صلح کنید.
مهمانان شما از چنگال استفاده می کنند : یک موفقیت سریع برای امیدهایتان
چنگال به شما هدیه می کنند : به ناکامی کشانده میشوید.
از یک چنگال برای آشپزی استفاده می کنید : اشخاص انگل از پول شما زندگی می کنند.

اگر کسی خود را چون مرغان چنگال دار بیند، دلیل که او را قوت است در کسب معیشت و دشمنان را قهر کند. اگر بیند چنگال مرغان در دست داشت، دلیل که به قدر آن مرغ خیر و منفعت بدو رسد.