کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن عسکری (ع) :
وصول به خداوند عزوجل سفري است كه جز با عبادت در شب حاصل نگردد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف چ » تعبیر چوب پنبه

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

چوب پنبه در رویاهای ما مردی است تن لش، پرخور و بیکاره و غیر مفید که با ادعای زیاد پوک است به طوری که حتی یک کودک می تواند او را بترساند طبعا افعال مردی این چنین محل اعتبار نیست. چنین آدمی در زندگی، به کار نمایش دادن می آید و کارآئی سود بخش ندارد زیان هم نمی رساند، اگر در خواب دیدید که چوب پنبه ای دارید و می خواهید سر بطری را بپوشانید از مردی با این خصوصیات استفاده می کنید. اگر پول دادید و چوب پنبه خریدید چنان است که زر داده و باد خریده اند. به دنبال چوب پنبه گشتن نیز همین حال را دارد و یک جستجوی عبث را در خواب نشان می دهد. اگر احیانا در خواب دیدید که چوب پنبه می خورید غم و غصه است که می خورید. کفش چوب پنبه ای از زن بیهوده و بی مصرف خبر می دهد و یا از سفری که طی آن چیزی جز رنج راه نصیب بیننده خواب نمی شود. کلاه چوب پنبه ای فریب است و اگر دیدید کلاهی از چوب پنبه دارید گول می خورید و اگر به کسی دادید او را فریب می دهید.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید چوب پنبه بطریها را در جشن باز می کنید ، علامت آن است که بزودی وارد مرحله ای موفقیت آمیز خواهید شد و از بهترین نوع شادمانی و نشاط لذت خواهید برد.
2- دیدن چوب پنبه طبی در خواب ، نشانه بیماری و انرژی تلف شده است.
3- دیدن چوب پنبه ماهیگیری روی آب زلال ، نشانه سعادت و کامیابی است.
4- دیدن چوب پنبه ماهیگیری روی آب متلاطم ، نشانه آن است که افراد خطا کار شما را ناراحت می کنند.
5- اگر خواب ببینید چوب پنبه بر سر بطریها می گذارید ، نشانه نظم و سامان در کار و زندگی شماست.
6- اگر دختری خواب ببیند چوب پنبه بطری مشروبی را باز می کند ، علامت آن است که نامزدی شاد و زیبا نصیبش خواهد شد که علاقه زیادی به او دارد. بیننده این خواب باید مراقب آبروی خود باشد و به هشدارهای والدین خود گوش فرا دهد.