کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت رسول اكرم (ص) :
كسي كه سخن حقي مي داند نبايد از بيم مردم از گفتن آن خودداري كند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف چ » تعبیر چهره

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

زیبایی چهره در خواب، بر احوال خوب صاحب خواب در دنیا دلالت د ارد. اگر کسی ببیند که چهرهاش سیاه شده است، در حالی که زنش حامله است،مژده ی تولد نوزادی دختر به او داده میشود. دیدن چهره سیاه، ممکن است به دروغ گفتن زیاد نیز، تعبیر شود. اگر کسی ببیند که گوشت چهرهاش برداشته شده است، همواره چشمش به دست دیگران است و به این شیوه، زندگیش را بهپایان میبرد. دیدن چهره به رنگ آبی بر جُرم و گناه و دیدن آن به رنگ زرد بر عشق یا بیماری دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن چهره های شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است.
2- دیدن چهره های اندوهگین و اخمو ، نشانه بدبختی و درد سر است.
3- دیدن چهره زشت در خواب ، علامت اختلاف و مشاجره است.
4- اگر عاشقی خواب ببیند چهره معشوقش پیر به نظر می رسد ، علامت آن است که شادمانی دوستی ها به جدایی و اندوه ختم می شود.
5- دیدن چهره های مرموز و ناآشنا در خواب ، علامت آن است که بدبختی گرد شما را فرا می گیرد.
6- دیدن چهره خود در خواب ، علامت اضطراب و نگرانی است . اگر افراد متأهل چنین خوابی ببینند ، علامت جدایی و طلاق است.
7- اگر در خواب به چهره خود در آینه نگاه کنید ، علامت آن است که در عملی کردن نقشه های خود برای پیشرفت در زندگی ناتوان خواهید بود . از خود نومید می شوید و ارزش دوستان را نادیده می گیرید.