کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
طلب علم بر هر مسلماني واجب است، همانا خدا جويندگان علم را دوست دارد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ح » تعبیر حج

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

حج کردن در خواب بر هفت وجه است:
اول: تزویج (ازدواج) کردن.
دوم: کنیزک خریدن.
سوم: زیارت پادشاه کردن.
چهارم: نیکوئی بر مردمان.
پنجم: سعی کردن در کار خیر.
ششم: مزد و ثواب نمودن.
هفتم: به صحبت و همنشینی اهل علم است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن حج گزاردن تزویج و شادی باشد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر به خواب بیند که به حج همی رفت، دلیل که خدای تعالی او را حج روزی کند، اگر بیمار است عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ایمن شود، اگر در سفر است به سلامت بازآید. اگر بیند که به حج همی رفت و حج از وی فوت شد، دلیل که عمرش دراز شود و کارش به نظام بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند در حرام لبیک می زد، دلیل که او را ترس و بیم است. اگر بیند حج بر وی واجب شد، لیکن قصد حج نمی کرد، دلیل که در امانت خیانت کند. اگر بیند روز عرفه است، دلیل که با کسی صلح کند. اگر بیند در کعبه نماز می کرد، دلیل که از بزرگان و مهتران کارش نیکو شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که مراسم حج را بهجا میآورد و به دور کعبه، طواف میکند یا بعضی از مراسم حج را به جا میآورد، نشانهای است بر دینداری و ثابت قدم بودن او بر شریعت الهی، پاداشی است بر اعمال نیک او، محافظت شدن از آنچه میترسد، پرداختن قرضهایش و برگرداندن امانت های مردم ؛ اگر در سفر باشد، به مقصد میرسد؛ اگر بازرگان باشد، سود میبرد؛ اگر بیمار باشد، بهبود مییابد و اگر به حج نرفته باشد، به زیارت خانه ی خدا میرود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده اید از شر و ترس و بلا ایمنی می یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما خوب است و هم برای آن که از حج بازگشته و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است و برای کسی که از حج آمده سلامت و امنیت حاصل می گردد. البته اگر آشنا باشد. و اگر بیگانه و نا آشنا باشد نتیجه خواب متوجه بیننده آن است. اگر در خواب دیدید که همسرتان حاجیه شده در این صورت خواب شما بشارت می دهد که از همان زن فرزندی صالح می آورید.

اگر دید در کعبه بود، دلیل که زیارت کند. اگر مکه را آبادان دید، دلیل مال بود. اگر خراب بیند به خلاف این بود.