کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
هر جوان مؤمني كه قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خون او را در مي آميزد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خاج

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند خاج بخرید یا کسی بدو داد، دلیل که در دین او خلل است و میلش به کافری بود.
اگر بیند خاج در گردن داشت، دلیل که اعتقادش در دین درست است.
اگر بیند که خاج می پرستید، دلیل که خدای تعالی شریک آورد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی بیند که شخصی خاج به وی داد و او آن خاج را بشکست یا از خانه بیرون انداخت، دلیل که دین اسلام بر دل او محکم بود و کافران را دشمن است.
اگر بیند که خاج را بوسه داده و عزیز می داشت تاویلش به خلاف این است.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن خاج در خواب ، نشانه گرفتاری است . سعی کنید به کارهای خود نظم و سامانی بدهید.
2- اگر خواب ببینید کسی خاج بر دوش حمل می کند ، نشانه آن است که مبلغین مذهبی از شما می خواهند به مؤسسات خیریه کمک کنید.

خاج : صلیب