کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
آن كس كه در پي آرزوي خويش تازد ، مرگ او را از پاي در آورد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خار

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن خار در خواب بر سه وجه است:
اول: قرض و وام.
دوم: دشمنی.
سوم: سختی و دشواری کارها.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند خار بسیار داشت و اندامش از آن خار گزند نمی یافت، دلیل که وام بسیار دارد، ولکن جمله گذارده شود و هیچ رنج به وی نرسد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب خار : رضایت کامل در زندگی و کارها
خار به شما فرو می رود : دردسر و مشکل در انتظار شما هستند.
خار به بچه ها فرو می رود : یک تغییر در اطراف شما رخ خواهد داد.
بدن شما پر از خار است : بیماری
خواب بوته خار : خبرهای خوش
بوته های خار را می کنید : یک دوست فوراً به ملاقات شما می آید.
افراد فامیل خار می کنند : کمی پول به دستتان می آید.
نزدیکان شما خار می کنند : مشاجرات بی دلیل

در خواب وام است.
اگر بیند خاری دراندام او فرو شد یا کسی دروی زد، دلیل که از کسی وام ستاند و به قدر رنج و زحمت آن خار از آن کس سخن ناخوش شنود.
اگر بیند او خاری در اندام کسی زد، دلیل که او وامی به کسی دهد و سخن تلخ بگوید.