کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
خداوند بندگان غيرتمند خود را دوست دارد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خارپشت

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

خارپشت در خواب ، دشمنی است زشت دیدار و بدخوی.
اگر بیند خارپشت را بکشت، دلیل که دشمنی را قهر کند.
اگر بیند که گوشتِ خارپشت میخورد، دلیل که به قدر آن از مال دشمن بخورد.
اگر بیند خارپشت او را بگزید، دلیل است از آن کس وی را گزند رسد، خاصه بیند که از زخم آن، خون همی رفت.

لوک اويتنهاو می گوید:

خارپشت : حسادت

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن خارپشت در خواب ، علامت آن است که کار و آشنایی با دوستان جدید را با سردی رد می کنید.
2- اگر دختری خواب خارپشت ببیند ، علامت آن است که احساسات و تأثیرات منفی را از خود دور می کنید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک خارپشت : ناکامی و شکست برای دشمنان شما.
یک خارپشت را می کشید : ضررهائی که گریبانگیر شما هستند برطرف خواهند شد.
خارپشت های بسیار : خطر و ناکامی در عشق