کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
بهترين عدالت ياري مظلوم است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خاکستر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن خاکستر در خواب بر نه وجه است:
اول: عالم و دانشمندی که علمش مورد بذیرش و قبول نباشد.
دوم: مال حرام
سوم: کلام باطل.
چهارم: خصومت و دشمنی.
پنجم: فسق و گناه.
ششم: مکر و حیله.
هفتم: حسادت و حسرت و افسوس.
هشتم: پشیمانی.
نهم: کاری که اندر آن خیری نباشد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

خاکستر ، مال باطل است از قِبَل سلطان، که بر کسی باقی بماند. اگر بیند خاکستر جمع کرد و باطل شد، دلیل که مال از سلطان جمع کند و به وی نماند

معبران در مورد این خواب گویند:

علمی حاصل کند که در وی هیچ خیر و نفع نباشد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

خاکستر در خواب ، به سخنی باطل یا عملی بیهوده تعبیر میشود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بیهوده است. اگر دیدید در خواب به دنبال خاکستر می گردید تا آتش را جا به جا کنید برای رسیدن به هدفی که در نظرتان بزرگ جلوه می کند کاری بیهوده انجام می دهید که بعدا ندامت و پشیمانی می آورد. چنانچه در خواب خاکستر یافتید ندامت حتمی است و اگر نیافتید در آستانه تحسر قرار می گیرید. اگر دیدید خاکستر بر دست و لباس شما نشسته کاری می کنید که ندامت می آورد و آبروی شما در مخاطره قرار می گیرد. اگر دیدید پایتان در خاکستر فرو رفته سفری می کنید یا به جایی می روید که عبث است و ندامت دارد و زیان می بینید. اگر خاکستر در آشپزخانه بود همسرتان برای شما ملال و اندوه می آورد. اگر خاکستر بر سر شما نشسته بود عملی انجام می دهید که بزرگترها و روسا شما را سرزنش می کنند و شرمندگی می کشید. اگر خاکستر بر چهره شما نشسته بود خجالت می کشید و این شرمندگی تا مرحله رسوایی است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن خاکستر در خواب ، نشانه نومید شدن است و روبرو شدن با حوادثی تلخ و غم انگیز است . اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که محصولاتی آفت زده حاصل دست رنج او خواهد بود . اگر تاجری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در معاملات و امور تجاری شکست خواهد خورد . اگر پدر یا مادری در خواب خاکستر ببیند ، علامت آن است که از دست فرزندان خود رنج بسیاری خواهند کشید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب خاکستر : از روی حواس پرتی چیزی را گم کرده اید
خاکستر در اطراف بخاری : یک ضررمالی
خاکستر یکی از نزدیکان فوت شده : پول و عمر طولانی