کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر علیه السلام :
بالاترين عبادت، عفت شكم و شهوت است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خانه

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن خانه ساختن خوشحالی بود
دیدن خانه و سرا عیش بود

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند درِ خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود بزرگتر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود. اگر بیند درِ خانه او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که ا را توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

خانه در خواب ، همسر بیننده خواب است که با او همبستر میشود. اگر کسی دید که از خانه ی کوچکی بیرون میرود، از غم و غصه رهایی می یابد. اگر در خواب دید که خانه اش بزرگتر شده است، خیر و برکت به او روی می آورد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت. چنان چه ببینید یکی از اتاقهای خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی به او می رسد. اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست . اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می دهد.

لوک اويتنهاو می گوید:

ساختن یک خانه : خوشبختی در عشق
خانه مخروبه : مانعی از سر راه برداشته میشود
خانه ای در آتش : بدبختی
ترک کردن خانه : یک منفعت غیر منتظره
خرید یک خانه : کامیابی
تعمیر کردن خانه : یک امر پیچیده بالاخره روشن میشود
خانه خالی : امیدهای واهی
صاحبخانه بودن : کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد
در کنج یک خیابان : شما نسبت به دیگران برتر هستید
خانه جنگلی : بیگانگان استقبال خوبی از شما خواهند کرد

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن خانه قدیمی خود در خواب ، نشانه آن است که اخباری به دستتان می رسد که موجب شور و نشاط شما می گردد.
2- اگر خواب ببینید خانه قدیمی شما ویران و مخروبه است ، نشانه آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد.
3- اگر خواب ببینید وارد خانه خود می شوید و همه چیز مرتب و دلخواه است ، علامت آن است که اعضای خانواده به شما علاقمندند و امور کاری نیز رضایت بخش خواهد بود.
4- اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‏ی آن است که برای پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک خانه : امنیت در امور مالی
خانه خود شما : خوشبختی در خانواده
خواب خانه دیگران : تحت تعقیب قانونی قرار میگیرید.
یک خانه می سازید : احترام ولی بدون شادی
دیگران خانه می سازند : تسلی خاطر
خانه تان را عوض می کنید : پول کمی نصیبتان میشود.
یک خانه در آتش می سوزد : احترام و مقام شما بالاتر می رود.
در خانه می مانید : زندگی شما ساده خواهد گذشت.
یک خانه جنبنده : پولتان را از دست می دهید.
دیگران به خانه شما می آیند : غم
از یک خانه قدیمی دیدن می کنید : لذتهای بسیاری از کارهایتان خواهید کرد.
یک خانه قدیمی ویران شده : یکی از نزدیکان فامیل خواهد مرد.
خانه جدید شما : خوشبختی بخصوص برای عشاق
خانه شما دونبشی است : شانس با شما خواهد بود.
یک خانه در حال خراب شدن : اموالتان را از دست می دهید.
در یک روز آفتابی وارد خانه تان می شوید : زمین یا خانه خواهید خرید.
آتش خانه شما را نابود می کند : ثروت
یک خانه درحال سوختن با دود بسیار : یک راز در آینده شما را عذاب خواهد داد.
یک خانه کوچک : شادی و رضایت
به شما یک خانه اهدا می کنند : امیدهای بزرگی در آینده خواهید داشت.
از بلکان خانه تان بالا می روید : در عشق دچار بدشانسی می شوید.
یک دارالتادیب : قاضی با شما کار خواهد داشت.