کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت محمد (ص) :
شخص ، مسلمان نيست مگر قلب و زبانش هم چنين باشد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خایه آدم

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن خایه مردم به خواب ، بر هفت وجه است:
اول: فرزند.
دوم: اهل بیت.
سوم: مال.
چهارم: عزت.
پنجم: بزرگی.
ششم: طلب حاجت.
هفتم: مراد یافتن،

خایه فرزند و خایه مرغان آبی به خواب دیدن، بر چهار وجه است:
اول: مراد یافتن.
دوم: زن خواستن.
سوم: کنیزک.
چهارم: فرزند آوردن.

اگر بیند هر دو خایه او بزرگ شد، دلیل که قوت و مالش زیاده شود.
اگر بیند دو بیضه او بریده است، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد.
اگر دو خایه خویش را کوچک بیند، تعبیرش به عکس است.
اگر بیند خایه چپ او بیرون کشید و بیفکند، دلیل است که فرزندش هلاک شود.
اگر بیند خایه خود به طوع و رغبت به کسی بخشید، دلیل است که او فرزندی حرامزاده بود، که نسبت او از کسی دیگر بود.
اگر بیند که بیضه او آماسیده یاد به شده بود، دلیل است که مال بسیار یابد، لکن بیم دشمنان بود.
اگر بیند که خایه اش دراز گشته بود، به طوری که بر زمین می کشید، دلیل است که مال جمع کند.
اگر بیند که خایه خود به کسی بخشید و آن کس نیز خایه خود را به او بخشید، دلیل است که بازن یکدیگر فساد کنند.
اگر بیند که پوست از خایه خویش باز می کرد، دلیل است که شخصی به فرزند او ستم نماید.
اگر بیند کسی خایه وی سخت گرفت و از هوش برفت، دلیل که خبر مرگ فرزند شنود.
اگر او فرزند نباشد، دلیل که حرمت و جاهش کم شود.
اگر بیند که بن خایه وی ببریدند، دلیل که قوت او بریده شود.
اگر بیند خایه او به ریسمان یا به چیز دیگر بسته بود، دلیل که کار وی بسته گردد.
اگر خایه مردمان در خواب دید، دلیل است بر باز داشتن شر دشمنان از خویش.
اگر بیند در خایه او نقصان پدید آمد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و غمگین شود.