کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
به كسي كه تو را امين شمرده خيانت مكن، هر چند او به تو خيانت كرده باشد و راز او را فاش مساز، اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خبر

آنلی بیتون می گوید:

1- شنیدن خبرهای خوب در خواب ، علامت داشتن دوستانی صمیمی با علایق مشترک است و همچنین نشانه توفیق در زندگی است.
2- شنیدن خبرهای بد در خواب علامت داشتن دوستانی ناسازگار و روبرو شدن با موقعیتهای نامطلوب در زندگی است.

در سرزمین رویاها آمده:

خبرهای خوش : شانس و رفقای فراوان
خبرهای بد : رضایت بزرگ در کارها
شما خبرهای خوش به دیگران می دهید : کنجکاوی شدید
شما خبرهای بد به دیگران می دهید : خبر مرگ یکی از اعضاء فامیل
فرزندان شما خبرهای خوش به شما می دهند : شادی واحترام شما فراوان می شود.
فرزندان شما خبرهای بد به شما می دهند : بر خشم خود غلبه کنید.