کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسین علیه السلام :
رستگـار نمي ي مـردمـي كه خشنـودي مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خريدنـد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خبزه

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند خبزه آبگینه در سرای داشت، دلیل که زن را طلاق بدهد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که خبزه داشت یا کسی به او داد، دلیل که زنی خادمه بر قدر خبزه او را حاصل شود یا با زنی خادمه وی صحبت افتد و از او منفعت یابد.
اگر کسی بیند که خبزه وی ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.

گفته اند سه قول است؛ بعضی گویند: زن بود، بعضی گویند: رسول ثقه که متاع مردمان به شهرها می برد.