کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق عليه السلام :
بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگي و جوانمردي يافتم.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر ختنه کردن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

ختنه کردن به خواب بر پنج وجه است:
اول: سنت به جای آوردن.
دوم: فرزند.
سوم: نیکوئی.
چهارم: آسایش.
پنجم: جدائی از زن

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند کسی او را ختنه کرد، دلیل که سنت به جای آورد و نقصان کردن ختنه زیادتی مال دنیا بود.
اگر کسی به خواب بیند ختنه کرد، دلیل که سنتی به جای آورد که آن سنت او از گناهان باز دارد.
اگر بیند که به هنگام ختنه خون بیرون آمد، دلیل که بر آن سنت تائب است و از گناهان توبه کند.
اگر بیند چون ختنه می کرد نظر به ختنه گاه می داشت، دلیل که غم و اندوه یابد و بیم است که در خذلان افتد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر مردی ختنه کرده به خواب بیند او ختنه کردند، دلیل که از گناهان باز شود و پاک گردد. اگر بیند که ختنه کرده نباشد، دلیل که راه مسلمانی بازپس انداخته است و مال او بسیار شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

ختنه کردن در خواب، بر پاک شدن از کثافات و خوشحالی و شادمانی دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که او را ختنه میکنند، خداوند او را از گناهان پاک میکند و اگر بینندهی خواب دختر باشد، ممکن است شوهر کند یا دچار قاعدگی شود.