کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسین علیه السلام :
بخشنده ترين مردم كسي است كه در هنگام قدرت مي بخشد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خرچنگ

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

خرچنگ درخواب، مردی بدخوی دون همت و کینه دار بود. اگر بیند که خرچنگی بگرفت، دلیل که با کسی بدخوی دون همت مصاحبت دارد و از وی اندک مایه منفعت حاصل کند. اگر بیند خرچنگ را بکشت یا از خود دور انداخت، دلیل که از صحبت مردی بدخوی دون همت جدا شود. اگر بیند که گوشت خرچنگ می خورد، دلیل که او را به قدر آن ازجائی مال حاصل شود به سبب شغل دون.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی بیند خرچنگی داشت، دلیل که دوستی یابد خوش طبع و سازگار که از آن نیکوئی یابد. اگر بیند که گوشت خرچنگ میخورد، دلیل که به قدر آن از کسی مال حاصل کند.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

خرچنگ در خواب گرفتاری دست و پاگیر است از آن نوع گرفتاری ها که هر طرفش را درست می کنید طرف دیگرش خراب می شود. ابن سیرین می گوید که خرچنگ در خواب مردی است یا اصولا شخصی است بدگهر و دون همت و کینه توز و همان طور که از شکلش مشهود است چندین دست و پا دارد. این دست و پای متعدد در خواب های ما بدهکاری خرد خرد است. کشتن خرچنگ در خواب خوب است چون پیروزی بر مشکلات تعبیر می شود. اگر در خواب از خرچنگ نترسید بهتر از این است که بترسید. اگر در خواب ببینید که گوشت خرچنگ می خورید خوب است چون پول و مالی نصیب شما می شود که متعلق به دشمنی بد خواه است.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن خرچنگ در خواب ، علامت آن است که به شما ثروتی بخشیده خواهد شد.
2- اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ می خورید ، نشانه آن است که در اثر معاشرت با افراد خوشگذران به آلودگی کشیده خواهید شد.
3- اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ را در سالاد ریخته اید ، نشانه آن است که دستیابی به ثروت و موفقیت تغییری در دست و دل بازی شما نمی دهد ، از زندگی لذتهای فراوان خواهید برد.
4- اگر خواب ببینید برای صرف غذا دستور می دهید خوراک خرچنگ برایتان بیاورند ، نشانه آن است که زیردستانی خواهید داست و به مقام برجسته ای دست خواهید یافت.
5- اگر در خواب خرچنگی را در آبهای شیرین ببینید ، نشانه آن است که فریب و نیرنگ خواهید خورد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب خرچنگ : ناکامی در کار و عشق
خرچنگ می خورید : ثروت در فامیل
دشمنان خرچنگ می خورند : مخالفات قصد نابود کردن شما را دارند.
دوستان خرچنگ می خورند : فقط یک دوست وفادار دارید.
بستگان شما خرچنگ می خورند : ناکامی پشت ناکامی