کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا عليه السّلام :
در شگفتم چگونه كسي كه دنيا را آزموده و تغييرات آن را به چشم خود ديده باز دل به دنيا مي بندد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خرس

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است. اگر بیند بر خرس نشسته بود. دلیل که از پادشاه خواری یابد. اگر بیند خرس را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل که ترس و بیم به وی رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

خرس به خواب، مردی بدبخت و دیوانه است. اگر خرس ماده بیند، زنی بدبخت و دیوانه بود. اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد. اگر بیند که خرس به خانه او آمد، دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود. اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او درآید. اگر بیند خرس را بکشت یا بر وی نشست، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

خرس دشمن قوی پنجه و زورمند است. اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می شوید یا دشمن را از پای در می آورید. اگر دیدید که از خرس فرار می کنید ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویای این است که پیروزی حاصل می کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید. اگر دیدید که گوشت خرس می خورید از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره مند می شوید. اگر دیدید که پوست خرس را لباس کرده و پوشیده اید به افتخا می رسید و بر دشمن چیره می شوید.

لوک اويتنهاو می گوید:

خرس : دیدن آن : شانس در بازی ورق و دیگر بازیها
موردحمله خرس واقع شدن : زیان
خرسی که میرقصد : با آدمهای احمق سرو کار داشتن
شکار خرس : ماجراجویی نکنید

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن خرس در خواب ، علامت آن است که در هر کاری که دنباله رو باشید ، با شکست مواجه خواهید شد.
2- اگر خواب ببینید خرسی را می کشید ، نشانه رهایی از بند گرفتاریهای قبلی است.
3- اگر دختری خواب خرس ببیند ، نشانه آن است که در رقابت و هم چشمی با دیگری بدبخت و نومید خواهد شد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک خرس : خبرهای غم انگیز
یک خرس در حال رقص : وسوسه خواهید شد که بیگدار به آب بزنید.
یک خرس در قفس : یک سرنوشت پر از شانس
تعدادی خرس : مردم پشت سر شما بسیار پرگوئی می کنند.
یک خرس به شما حمله می کند :رنج و عذاب را تحمل کنید.
خرسی را که به شما حمله می کند از خود دور میکنید : شانس و موفقیت بزرگ
یک خرس مرده : دوستان ثروتمند خواهید داشت.
شیر خرس می نوشید : 1- مردم به شما حسادت میکنند 2- شانس
گوشت خرس می خورید : یک بیماری طولانی
شما تبدیل به خرس شده اید : خبرهای عجیب به گوشتان می رسد.