کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
هميشه جاهل: يا افراط گر و تجاوزكار و يا كندرو و تفريط كننده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خرگوش

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن خرگوش از زنان بهره بیند
دیدن خرگوش فرزند می یابد یا چیزی به او می رسد خوشحال می شود

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

خرگوش به خواب دیدن بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد. اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می خورد، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد. اگر بیند که بچه خرگوش داشت، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج معبران در مورد این خواب گویند:رنج و اندوه او از فرزندان است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن خرگوش در خواب ، بر مردی ترسو دلالت دارد.

جابر مغربی می گوید:

خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود. اگر کسی بیند درخانه او خرگوش است، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است. اگر بیند که خرگوش بکشت، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد. اگربیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش در خواب های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می دهیم و آن کارها به ما لذت می بخشند. در نفایس الفنون نوشته شده که خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود ابن سیرین معتقد است خرگوش زنی است بد و بد خو یا کنیزی نا فرمان اما زیبا و تعریفی در همین حدود. اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه تان مقیم می شود و می ماند و ریشه می دواند. اگر به دنبال خرگوش در خواب دویدید سر در گم کاری ناخوشایند می شوید. خوردن گوشت خرگوش مال حرام است. پوست خرگوش بد است و میمنت ندارد.

مولف می گوید:

خرگوش اهلی یا خرگوشی که بازی گوش نیست در خواب به جنس مونث مطیع و فرمان برتعبیر می شود واگر چنین خرگوشی در خانه باشد به معنی وجود چنین شخصی در خانه می باشد . خرگوش وحشی و بازی گوش می تواند معنی عکس داشته باشد.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن خرگوش در خواب ، نشانه تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل.
2- دیدن خرگوشهای سفید در خواب ، علامت وفاداری در امور عاشقانه است.
3- دیدن خرگوشها در حال جست و خیز ، علامت آن است که بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند کرد.
4- اگر خواب ببینید خرگوش صحرایی از شما فرار می کند ، علامت آن است که به شکل اسرار آمیزی چیز باارزشی را از دست می دهید . اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید ، نشانه آن است که در بحث با دیگران پیروز می شوید.
5- اگر خواب ببینید خرگوشها را دست آموز می کنید ، نشانه آن است که دوستی بی استعداد اما منظم پیدا خواهید کرد.
6- دیدن خرگوش مرده در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است.
7- اگر خواب ببینید سگها به دنبال خرگوشها می دوند ، علامت آن است که بین دوستانتان مشاجره و اختلاف روی می دهد و شما میانجی می شوید تا دیگر بار روابط دوستانه بین آنها حکمفرما شود.
8- اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می کنید ، علامت آن است که برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می شوید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک خرگوش : مخالفان شما به هدفشان نمیرسند.
یک خرگوش می دود : تغییر شغل خواهید داد.
تعداد زیادی خرگوش در حال دویدن : ایده ها و نقشه های بسیار عالی در کار خواهید داشت.
گوشت خرگوش می خورید : مشاجره ای با یک دوست در پیش دارید.