کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام جواد(ع) :
سه چيز است كه هر كس آن را مراعات كند ، پشميان نگردد : 1 - اجتناب از عجله ، 2 - مشورت كردن ، 3 - و توكل بر خدا در هنگام تصميم گيري.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خرما

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئیسی کریم
دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است
دیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که خرما میخورد، روزی پاک و خاصی به دست او خواهد رسید. هرکس ببیند که برایش خرما می آورند، پول به دستش میرسد و اگر به غم و غصه دچار شده بود، از غم نجات مییابد؛ به دلیل داستان مریم:
«تنه ی خرما را تکان بده تا خرمای نورس و مرغوبی بر تو ببارد [بعد از ناراحتی از زایمان]».(مریم / 25)
اگر کسی دید که هسته ی خرمایی را بیرون آورد، صاحب پسری خواهد شد. اگر کسی دید که خرمای خوشمزهای را میخورد، سخنان مطلوب و نیکی را خواهد شنید و به سود و منفعت فراوان دست مییابد و اگر کسی در خواب احساس کند که کامش چنان شیرین شده است که گویی خرما خورده است، شیرینی ایمان را خواهد چشید. دیدن خرمای عجوه (خرمای متراکم یا بهترین نوع خرما) در خواب، بر ثروتی حلال دلالت دارد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

خرما درخواب ، مال و خواسته است.
اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد.
اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود
اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد.
اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.
اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدائی افتد.
اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد.
اگر بیند خرما را ببرید، دلیل که کسی از اهل بیت او بیمار شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند
بعضی از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد.
اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند.
اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود.
اگر بیند خرما بن خشک می برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند خرما بدست فراگرفت، دلیل که زنی توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد.
اگر بیند از خرما انگور سیاه فرا گرفت، دلیل که سخن لطیف از مردی منافق شنود
بعضی گویند: از مردی جاهل سخن مفید شنود.
اگر صاحب خواب غمگین شود، شادمان شود و از غم فرج یابد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید. اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید. چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید. اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد. اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد و اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید ، نشانه پیوندی فرخنده است.
2- اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می خورید ، علامت کمبود و پریشانی است.

در سرزمین رویاها آمده:

شما خرما می خورید : خود را محتاج خواهید کرد.
شما خرما می خرید : یک شخص از جنس مخالف شما را بسیار تحسین می کند.
به شما خرما می دهند : مشکلات شما را همراهان نادرست بوجود می آورند.
به شما خرما هدیه می کنند :مجبور خواهید شد که به یک سفر ناخوشایند بروید.