کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسین علیه السلام :
كسي در قيامت در امان نيست مگر كسي كه در دنيا ترس از خدا در دل داشت.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خز

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

جامه های خز به خواب دیدن، کسی را که سزاوار پوشیدن خز باشد، بر پنج وجه است:
اول: مال.
دوم: خیر و برکت.
سوم: عز و جاه.
چهارم: مرتبت و منزلت با اندازه قیمت جامه.
پنجم: ولایت و بزرگی.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن خز به خواب ازجامه و دستار و قبا و کلاً آن چه بدین نماید، جمله مردان را پسندیده بود ولو این جامه ها مضرت و منفعت نباشد. چون بر وی صورت نباشد، دلیل بر غم و سختی کند ولکن رنگ سبز به جامه ها دیدن، بد نبود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

پوشیدن جامه خز در خواب، دلیل بر مال حرام کند. اگر بیند جامه خز پوشیده، دلیل است که بر قدر بزرگی و کوچکی مال حرام یابد و بیم بود که دین او بد است و زنان را نیکو است، و مرد خز فروش در خواب، کسی بود که دنیا را بدین اختیار کند.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

خز پوستی است که در بیداری کمتر کسی می تواند داشته باشد و بپوشد. در خواب دیدن پوشیدن خز و داشتن خز وجوه مختلف دارد. از امام صادق علیه السلام روایت است که اگر کسی که خواب خز می بیند در بیداری شایسته پوشیدن خز باشد بد نیست. به این معنی که مالدار باشد و در بیداری توانایی این را داشته باشد که پوست خز بخرد و بپوشد و یا به سر دست و یقه لباس خود بزند. برای این آدم خواب دیدن خز بد نیست اما برای کسی که شان پوشیدن خز را ندارد خوب نمی تواند باشد. برای اولی کامروایی و شادی است و جهت دومی غم و اندوه و گرفتاری و آشفتگی همراه می آورد. خود خز حیوانی است که در علم خواب تعبیری چون راسو دارد. در طبیعت زیان کار است لذا پوستش نمی تواند شان و ارزش پوست گوسفند را در خواب داشته باشد. خز با همه زیبایی و ارزندگی در خواب خوب نیست و از غم و اندوه و گرفتاری و شوریدگی امور خبر می دهد. چنانچه در خواب ببینید که کسی برای شما پوست خز آورده یا پالتویی از خز به شما هدیه می کند غمی برای شما می آورد و کارتان را از نظام بیرون می برد. همین تعبیر هست اگر شما به کسی خز بدهید. اثر پوستی که به سر دست و یقه می دوزید البته کمتر از پالتو و کلاه است. با این وجود برای زنان داشتن و پوشیدن خز بد نیست و به هر شکلی که باشد نیکو است.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید پوست خز خرید و فروش می کنید ، نشانه آن است که در حرفه خود سود و منفعت به دست خواهید آورد.
2- اگر خواب ببینید لباسی از خز به تن دارید ، نشانه آن است که همیشه از فقر و نیازمندی در امان خواهید بود
3- دیدن پوست مرغوب خز در خواب ، نشانه بدست آوردن ثروت و شهرت است.
4- اگر دختری خواب ببیند لباسی از پوست خز گرانقیمت بر تن دارد ، نشانه آن است که با مردی عاقل ازدواج خواهد کرد.