کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن علیه السلام :
تعجب ميكنم از كسانيكه در غذاي جسم خود فكر ميكنند ولي در امور معنوي و غذاي جان خويش تفكر نميكنند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خشمگین

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید خشمگین هستید و با فریاد از دیگران انتقاد می کنید و اشیاء را به سویی پرت می کنید ، علامت آن است که دوستانتان با وقایعی تلخ روبرو خواهند شد.
2- اگر خواب ببینید دیگران خشمگین شده اند ، علامت آن است که با اوضاع نامساعد کار خود در محیط اجتماعی روبرو خواهید شد.
3- اگر دختری نامزد خود را در خواب خشمگین ببیند ، علامت آن است که در امور عاشقانه با سوء تفاهمی مواجه خواهد شد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما خشمگین هستید : 1- مردم درباره شما زیاد صحبت می کنند 2- دروغگوها گرد شما جمع میشوند 3- مراقب رقیب باشید.
در مقابل نامزد خود خشمگین می شوید : از اعتماد شما سوء استفاده می شود.
از بچه ها خشمگین می شوید : مسئله ای روی وجدان شما سنگینی می کند.
دیگران از شما خشمگین می شوند : موفقیت در کار
شما خشمگین هستید و خود را می زنید : رفاقتهای پرارزشی در انتظار شماست.
یک زن خشمگین است : او در عشق ناکام است.
دیگران خشمگین هستند : شما مورد تنفر دیگران هستید.
فرزندان شما خشمگین هستند : همسایگان شما را دوست ندارند.
یک حیوان خشمگین : یک دوست از اسم شما دفاع می کند.
تعداد زیادی حیوان خشمگین در قفس : یک دوره خوشی و امنیت شروع می شود.