کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
كسي كه در قلبش به اندازه ذره اي كبر و خود بزرگ بيني باشد به بهشت وارد نمي شود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خضاب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

خضاب کردن در خواب بر چهار وجه است:
اول: کار ناشایسته بی حاصل.
دوم: آرایش حال دنیا.
سوم: طلب جاه.
چهارم: معروف شدن به دروغ گفتن

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

خضابِ ریش پوشش کارها است.
اگر بیند سر و رویش را خضاب می کرد و خضابش رنگ نمی گرفت، دلیل که ظاهر حال را به مردمان نماید.
اگر بیند خضابش رنگ گرفت، دلیل که حالش نیکو گردد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند خضاب به چیزها می کرد، دلیل که مردم او را منکر شوند که او خود را به کارهای محال و ناپسندیده دهد.
اگر بیند خضابش نیکو رنگ گرفت، دلیل که حالتش پوشیده شد.
اگر بیند دست و پای خویش را به حنا خضاب می بست، دلیل که مال از دست رفته باز آید.
اگر بیند هر دو دست و پای خویش را خضاب بست، دلیل که فرزندان یابرادران خود را بیاراید، به آرایشی که خلاف دین و شریعت بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند کف دست خود خضاب می کرد، دلیل که در طلب معیشت رنجور گردد.
اگر بیند که هر دو دست خود به خضاب نگاه می کرد، دلیل که خداوندِ مکر و حیله بود در کسب و عمل خود.
اگر بیند دست او بهم شده است، دلیل که او را عزیزی بمیرد یا خود هلاک شود.
اگر بیند دست و پای را چون زنان خضاب کرد، دلیل که در ترس و بیم عظیم افتد.
اگر این خواب را زنی بیند او را خرمی و شادی بود، زیرا که این خضاب کردن ایشان رسم بود.
اگر بیند که هر دو دست و پای او بنفش بود، دلیل که در کسب و کار حیله کند.

اسماعيل بن اشعث می گوید:

اگر مردی بین دست و پای خود خضاب کرد، دلیل که کاری کند که مردمان بر وی افسوس کنند و بخندند.
اگر بیند سرانگشتان را خضاب کرد، دلیل که تسبیح کند.
اگر بیند هر دو دست را به خضاب کردن نقش میکرد، دلیل که با دوستان مکر و حیله بازد.