کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
براي مؤمن چقدر زشت است كه ميل و رغبتي داشته باشد كه او را به ذلّت و خواري بكشاند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خلال کردن

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

خلال کردن در خواب نیکو نباشد، زیرا که دندان ها در خواب اهل بیت بود و خلال مانند جاروب بود که اهل بیت را می روبد و هر که به خواب بیند که خلال می کرد، دلیل که به قدر آن که با خلال بیرون آورد از مال اهل بیت او نقصان شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که چیزی به خلال از دندان بیرون آورد و به کسی داد، دلیل که از مال خویش به ناحق بستاند و به کسی دهد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

خلال دندان در خواب دیدن زدودن غم ها و ناراحتی های کوچک خانوادگی است. تعبیر خلال بادام و پرتقال همان تعبیر اصل خود را دارد و بهتر است به کلمات - بادام و پرتقال - و غیره مراجعه کنید.

آنلی بیتون می گوید:

1- مشاهده خلال دندان در خواب ، نشانه آن است که اگر در آینده توجه خود را معطوف به کینه و کدورتها بکنید ، هیچ پیشرفتی در زندگی نخواهید داشت.
2- اگر خواب ببینید برای تمیز کردن دندانهایتان از خلال دندان استفاده می کنید، نشانه آن است که در آسیب رساندن به زندگی یکی از دوستانتان نقش مهمی ایفا خواهید کرد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب خلال دندان : بی فکری شما در انجام کارها باعث ضرر شما خواهد شد.
دندانهای خود را بوسیله خلال دندان پاک می کنید: متحمل ضررهای متعدد مالی خواهید شد.
خلال دندان می خرید : یک رقیب به کارهای شما چشم دوخته است.
خلال دندان را بدور می ریزید : زندگی شما سالم خواهد بود.
اشخاص دیگر از خلال دندان استفاده می کنند : اشخاص بسیار بی ادب و بداخلاق در اطراف شما هستند.