کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
دنيا گذرگاه عبور است ، نه جاي ماندن ؛ و مردم در آن دو دسته اند : يكي آن كه خود را فروخت و به تباهي كشاند ، و ديگري آن كه خود را خريد و آزاد كرد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خنده

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

خنده آهسته در خواب ، دلیل فرزندی نجیب بود.
خنده قهقهه ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و تعجب از امور الهی است.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

خنده در خواب غم و اندوه است. اگر بیند که به قهقهه می خندید، دلیل که اندوهش زیاد شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

خندیدن آهسته در خواب ، یافتن مراد بسیار است

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

خنده در خواب، بر خوشی و شادی دلالت دارد و نیز، گفته شده است که هر کس در خواب بخندد، فرزند پسر به او عطا میشود. اگر کسی ببیند که خنده اش فقط به صورت تبسم است، نشانه این است که فرد صالح و نیکوکاری است. اگر کسی در خواب ببیند که مردهای میخندد، نشانه آن است که آن مرده در آخرت در خوشی و نعمت به سر می برد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

خنده در خواب وجوه مختلف دارد ولی کلا خنده بلند و آشکار غم و اندوه است و گریستن. هرچه بلندتر و بی پرواتر بخندید گریه شدیدتر و غم و غصه بیشتر است. منظور از خنده آشکار همین است چون خنده آهسته و بی صدا و لبخند و تبسم خنده نهفته شناخته می شود و آشکار و بی پروا نیست. چنانچه در خواب ببینید که به صدای بلند می خندید و قهقهه می زنید بر خلاف بیداری که خنده تجسم شادی است موردی پیش می آید که غصه دار و اندوهگین می گردید و ممکن است این غصه چنان شدید باشد که حتی شما را به گریستن وا دارد. برای زنان به طور کلی خندیدن به صدای بلند در بیداری که مناسب نیست در خواب نیز شایسته و خوب نیست و بدی و عوارض آن بیشتر از مرد است. برای جوان بدی خندیدن کمتر از سالمند است و برای بچه هیچ بدی ندارد و چنانچه بینید بچه ای در خواب می خندد و قهقهه می زند شاد می شوید. خنده کودکان هر چه کوچکتر باشند به تبسم و خنده ملائک و فرشتگان بیشتر نزدیک است و خنده فرشتگان عنایت و رحمت الهی است که ابلاغ می گردد. اگر در خواب ببینید که تبسم می کنید خوب است و این تبسم در خواب نوید شادی است. خنده دیگران نیز همین تعابیر را دارد با این تفاوت که شما اگر بی تفاوت باشید شاهد حادثه ای غمناک قرار می گیرید بی آن که به شما ارتباط داشته باشد.

لوک اويتنهاو می گوید:

خندیدن : بداخلاقی
دیدن کسی که میخندد : ناراحتی
شنیدن صدای خنده : ناخوشایندی

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید شادمان هستید و می خندید ، علامت آن است که در زندگی خود موفقیت به دست می آورید و با دوستان در جشنهای شادی بخش شرکت می کنید.
2- اگر خواب ببینید به چیز غریبی بیش از حد می خندید ، نشانه آن است که در اثر هرج و مرج در زندگی ، نومید خواهید شد.
3- شنیدن صدای خنده کودکان در خواب ، علامت تندرستی و نشاط در زندگانی است.
4- اگر در خواب به دست پاچگی دیگران بخندید ، علامت آن است که برای ارضاء خود خواهی خود عمداً به دوستان آسیب می رسانید.
5- شنیدن خنده ای از روی تمسخر در خواب ، علامت ابتلا به بیماری و امور مأیوس کننده است.

در سرزمین رویاها آمده:

یک نفر میخندد : مسئله های بسیاری در روابط عشقی شما وجود دارد که شما از آنها خبر ندارید.
اشخاص متعددی می خندند : مراقب پرگوئیهای اطرافیان خود باشید.
یک زن به شما میخندد : او به شما خیانت می کند.
بچه ها میخندند : پول در پیش است.
دشمنان میخندند : یک رقیب بر علیه شما خرابکاری می کند.
صدای خنده یکنفر را می شنوید : علامت یک شکست