کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
با مردم آن گونه معاشرت كنيد كه اگر مرديد بر شما اشك ريزند ، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوي شما آيند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف خ » تعبیر خود

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن خود در خواب بر پنج وجه است:
اول: قوت.
دوم: مال و بزرگی.
سوم: فرزند.
چهارم: بقا و نیکوئی.
پنجم: چیزی که خود را از آن به مکر و حیله باز دارد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

خود چیزی بود که خود را به مکر از آن نگاهدارد. اگر بیند که خُودِ فولاد بر سر دارد، دلیل که جاه و قوت او زیاده شود بر قدر درستی و روشنی خود. اگر بیند که خود را از سر برداشت، دلیل که عز و جاه او کمتر شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی خود بر سر بیند، دلیل که او فرزند زیرک بود، زیرا که خود در تاویل چون تاج است و هر زیاده و نقصان که در خود بیند، دلیل بر فرزندی بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی بیند که خود فولاد روشن بر سر داشت، دلیل که از مهتری قوت و حشمت دهد. اگر بیند که کسی خود از سرش برداشت، دلیل کهحالش ضعیف شود. اگر بیند که خود او بشکست یا ضایع شد، دلیل که قوت و عزت او زایل شود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن خود را بلندی جاه و حرمت او زیاد شود