کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت زهرا (س) :
خداوند پيروي از ما اهل بيت را سبب برقراري نظم اجتماعي در امت اسلامي و رهبري ما را عامل در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دارو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

هر داروئی که زرد باشد، دلیل بر بیماری و رنج کند
هر دارو که به خوردن آسان است، دلیل بر شفا و راحت کند و آن چه به خوردن بد است، دلیل بر بیماری کند.
اگر بیند دارو خورد و بر وی اثر کرد، دلیل است که دین وی به صلاح آید. اگر به خلاف این نیز بیند بد باشد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن خوردن دارو یا داشتن آن یا بیع آن در هر حال خوب است
دیدن دارو منفعت خلق دارد و از رنج بیرون آید

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند بیماری دارو بخورد و او موافق بود، دلیل که صلاح دین.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر دارو موافق نبود، دلیل که صلاح دین وی زایل شود. اگر دارو جهت شفا نوشید، دلیل که به قدر موافقت دارو صلاح دنیا طلبد. اگر بیند جهت مردم دارو تهیه می کرد، دلیل که با مردم نیکوئی کند. اگر بیند داروی خشک می ستد، دلیل که از غم و اندوه باز رهد
اگر بیند چون دارو خورد او را زیان و مضرت رسید، تعبیرش همین است. اگر بیند که دارو خورد که عقل و هوش از او زایل شود. دلیل که از غم و اندوه فرج یابد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دارو در خواب چاره است و دارو خوردن چاره جویی. اگر دیدید دارو به دیگری می دهید خواب شما می گوید عقده و کینه و نفرت خود را خالی می کنید. دادن دارو به دیگران گویای شخم و نفرتی است که از آن شخص داریم یا از دست او عصبی هستید. معبران نوشته اند اگر دیدید دارو می خورید و دارو به حال شما مفید است کاری موافق دین انجام می دهید و اگر اثر مفید نداشت کاری خلاف دین می کنید.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید داروی خوش طعمی می خورید ، علامت آن است که در مدت کوتاهی مشکل شما حل خواهد شد ، اما اگر خواب ببینید دارویی تلخ می خورید ، نشانه آن است که زمان درازی بیمار خواهید شد.
2- اگر خواب ببینید به دیگران دارو می دهید ، نشانه آن است که به کسی زیان خواهید رساند که به شما اعتماد دارد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب دارو یا مخدر : ناتوانی
دارو میخورید : غم
به شما دستور میدهند دارو بخورید : فکر شما باز میشود.
شما از خوردن دارو امتناع میکنید : کارهای شخصیتان بسیار مغشوش خواهند شد.
یک دکتر به شما دارو میدهد : دوستانتان پشتیبان شما خواهند بود.
شما به بستگان دارو میدهید : در اطراف شما پرگویی بسیار میشود.
به فرزندانتان داردو میدهید : کارهای بسیار سوودمند در پیش دارید.
شما دارو میسازید : پول از دست میدهید.
دیگرا دارو مصرف میکنند : وقت خوبی است برای ابراز عشق
یک گنجه پر از دارو : کارهای عالی ولی بدون منفعت
یک داروخانه : کارهای جدیدی را شروع خواهید کرد.
دارو میفروشید : یک مرد نادرست در اطراف کمین کرده.