کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت محمد (ص) :
آن كس كه ذره اي غرور در دل دارد ، پاي به بهشت نخواهد نهاد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دختر

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دختر به خواب دیدن، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دختری آمد، یا کسی دختر به وی بخشید، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت است. اگر بیند که دختر او بمرد، تاویلش به خلاف این است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند دختر به کسی داد، دلیل که از او خرمی بدان کس رسد. اگر بیند دختر او ناقص است، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او کند، اگر بیند که دختری برگرفته و می برد، دلیل است که خیر و نعمت بدو رسد. اگر بیند که او دختری شده بود، دلیل بر غم و اندوه کند.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می یابید و به نعمت و رفاه می رسید. اگر ببینید در میان فرزندان خویش دختری دارید که واقعا در بیداری چنان دختری را ندارید نعمت و برکت حاصل می کنید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می رسد و درخشندگی طالع می یابد. اگر دیدید با دختری ازدواج کرده اید و قبلا ازدواج نکرده باشید عاشق می شوید و زن می گیرید و اگر زن دارید و قبلا ازدواج کرده اید با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و بگو مگو می کنید. اگر در خواب دختری چیزی به شما داد سود می برید و اگر چیزی از شما گرفت زیان می کنید. اگر دختری در خواب دیدید که زیبا بود او بخت شماست که به روی شما لبخند می زند و اگر زشت بود کسالت می یابید و غمگین می شوید. نوشته اند شیطان رجیم در خواب های ما به صورت زن به خصوص در هیئت دختران زیبا ظاهر می شود پس اگر در خواب دختر زیبایی را دیدید که شما را به کاری ناپسند دعوت کرد او شیطان است. اگر نپذیرید به خیر و صلاح می رسید و اگر دعوت او را بپذیرید زیان می بینید و گرفتار خسران می شوید.

لوک اويتنهاو می گوید:

دختر : شادی ؛ شادمانی
بوسیدن او : ابراز کردن یک خواهش
دختری که در حال دعا باشد : شکست
با او صحبت کردن : خبرهای خوب

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب دختری زیبا ببینید ، علامت آن است که در آینده زندگی آسوده ای خواهید داشت و در محیط خانواده ای لبریز از نشاط به سر خواهید برد . اگر در خواب دختری لاغر و رنگ پریده ببینید ، علامت آن است که در خانواده شما فردی معلول خواهد شد و ناراحتی او دیگر افراد خانواده را نیز اندوهگین خواهد ساخت.
2- اگر مردی خواب ببیند دختر است ، علامت آن است که فردی سست اراده ، یا هنر پیشه ای خواهد شد که نقش زنان را بازی می کند.
3- اگر دختر خود را به خواب ببینید ، نشانه آن است که وقایعی راه بر لذت و هماهنگی می گشاید.
4- اگر خواب ببینید دخترتان به حرفهای شما گوش نمی دهد ، نشانه آن است که در آینده در زندگی خود عذاب خواهید کشید

در سرزمین رویاها آمده:

یک دختر زیبا : اهمیت و امتیاز کارهای شما بیشتر خواهد شد.
یک دختر باهوش : ثروت بزرگ
با یک دختر حرف میزنید : خوشبختی و آرامش
یک مرد مجرد خواب ببیند که دختری او را میبوسد : شانس
یک مرد متاهل خواب ببیند که دختری او را میبوسد: گرفتاری و دردسر
چندین دختر را میبوسید : شانس و موفقیت بزرگ
یک دختر در کنار پنجره : مشاجرات شدید
یک دختر که میدود : یک دزد میگیرید.
یک دختر واقعاً زیبا : پول فراوان نصیبتان میشود.
یک دختر را از خطر نجات میدهید : شما را دیوانه وار دوست دارند.
یک دختر خیلی مهربان : خوشبختی در عشق
یک دختر به شما خبرهای تعجب آور میدهد : جوابی که به تعویق افتاده ، به شما خواهد رسید.
یک مرد خواب ببیند که دختر شده : او در آینده نقش یک زن را بازی خواهد کرد.
پدر یا مادر خواب دخترشان را ببینند : خوشی و هماهنگی در خانواده
دختر شما در حال بازی است : خوشبختی
چندین دختر در حال بازی : پیشرفت بسیار در زندگی
با دخترتان حرف میزنید : غم
یک مادر با تنها دخترش در خواب حرف میزند : او بزودی دوباره بچه دار خواهد شد.
یک دختر که به فرزندی قبول شده : یک مصیبت در پیش است.