کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
خداوند خير دنيا و آخرت را جز به خاطر خوش اخلاقي و خوش نيتي به بنده نمي ‏دهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر در

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن در به خواب بر سه وجه است:
اول: صاحب خانه.
دوم: زن.
سوم: خادم.
هر که دروازه شهر به خواب دید، دلیل بود بر حاجت و دربانی پادشاه و مردیِ بزرگ است.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

در به خواب دیدن زن است. اگر بیند درهای معروف در برابرش گشاده شد، دلیل که درهای نعمت و مال دنیا بر وی گشاده شود. اگر بیند آن درهایی که گشاده شد بر جانب راه بود، دلیل که مال و نعمتی که دارد به زودی هزینه کند بر خاص و عام. اگر بیند بر دَرِ سرا در برابرش گشاده شد، دلیل که مالی که بدو رسد از جهت پادشاه بود و بر عیال خود نفقه کند. اگر بیند که درِ سرایِ او بشکست، یا بیفتاد یا ضایع شد، دلیل است بر مصیبت و رنج عظیم که بدو رسد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند دَرِ سرای کسی بشکست و ببردند و نداند که به کجا بردند، دلیل که در محنت و مصیبت افتد، خداوند خانه. اگر بیند دَرِ سرایش از جایگاه خود زایل شد، دلیل که حال او از نیکی به بدی زایل گردد، به سبب اهل او. اگر بیند در سرای او انباشته است، دلیل که اهل آن سرای را مصیبت رسد. اگر بیند در میان سرای او در کوچک بود، دلیل که آفتی و مکروهی به عیال او رسد. اگر بیند در سرای او بزرگ و قوی گردید، دلیل بود بر نیکی اهل و عیال او. اگر بیند در سرایش چنان فراخ بود که هیچ در به آن فراخی نبود، دلیل که قومی بی فرمان او در سرای او شوند، به هنگام مصیبت یا به وقت خصومت. اگر بیند حلقه در سرای کسی می جنبانید، اگر جوابش داد، دعای او مستجاب شود و باشد که گنجی طلب کند و بیابد. اگر بیند چون حلقه بجنبانید زود در سرای بگشادند، دلیل که حق تعالی البته دعای او مستجاب کند و بر دشمن ظفر یابد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

اگر در خواب ببینید که خانه شما همان است اما در آن عوض شده زنی ناشناس راه را بر شما می بندد و مانع کار شما می شود و سدی پیش راه تان به وجود می آورد. اگر آن در را گشوده دیدید و به درون رفتید آن موانع را از میان بر می دارید و اگر هم چنان بسته ماند مشکل شما باقی می ماند. معبران قدیم نوشته اند در، در خواب زن است و برخی معتقدند که در خواب های ما در مراد و مقصود است و هدف است و هر دوی این ها می تواند باشد زیرا زن هم یکی از هدف های مرد است. اگر به جائی رسیدید که در بزرگی وجود داشت و شما آن در را نمی شناختید، چنان چه آن در پیش روی شما گشوده شد یا خودتان آن را گشودید راه زندگی شما باز و هموار می شود و کامیاب می گردید و اگر در بسته ماند و نتوانستید باز کنید مشکل شما باقی می ماند. اگر در خواب دیدید در خانه شما و یا در خانه ایکه شماحس می کنید متعلق به شما است شکسته یا تغییر شکل داده و شما از دیدنش ناراحت شدید اتفاق نا مطلوبی برای شما می افتد و معبران نوشته اند ابتلا و بلائی پیش می آید. اگر بیننده خواب ببیند که در خانه اش را با تیر و تخته و آت و آشغال و چوب و آجر انباشته اند. برای اهل خانه غمی پیش می آید. اگر بیننده خواب ببیند در خانه اش دو تا شده یعنی یک در دیگر هم به وجود آمده زنی در زندگیش پیدا می شود و به همین علت با همسرش اختلاف پیدا می کند. اگر بیننده خواب ببیند در خانه اش کوچک شده همسرش بیمار یا غمگین می شود و اگر دیدید بزرگتر از حد معمول و متعارف شده برای بیننده خواب مهمان ناخوانده می رسد. اگر در خواب ببینید که در خانه شما را رنگ زده اند و آن رنگ سیاه است عزت و حرمت شما افزوده می شود. اگر در خانه شما را رنگ زرد زده باشند همسرتان بیمار می شود. اگر سرخ یا سفید بود شادی و نشاط برای همسرتان ایجاد می گردد و شما هم خوشحال می شوید. اگر دیدید در کوچکی در شکم در بزرگ خانه شما به وجود آمده همسرتان فرزند دختر می آورد که آن دختر از هر جهت به مادرش شبیه می شود.

لوک اويتنهاو می گوید:

در باز : سود
در بسته : یک موقعیت ناخوشایند
دری که جیرجیر میکند : یک ملاقات ناخوشایند

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید از دری تو می روید ، نشانه آن است که دشمنانی که بیهوده سعی می کنید از آنها بگریزید به شما تهمت می زنند.
2- اگر خواب ببینید از در خانه کودکی تو می روید ، علامت آن است که روزهای لبریز از نعمت و شادمانی در انتظار شما است.
3- اگر خواب ببینید در شبی بارانی از دری تو می روید ، نشانه آن است که قرار ملاقاتهایی خواهید داشت و از ثروت خود برای انجام کارهایی غیر قانونی استفاده خواهید کرد . اگر زنان چنین خوابی ببینند ، نشانه آن است که به اعمال نابخشودنی دست خواهند زد.
4- اگر خواب ببینید دیگران به سوی در می روند ، علامت آن است که برای کسب ثروت ، کوششهایی بیهوده و بی ثمر انجام می دهید . اگر کشاورزان و سیاستمداران چنین خوابی ببینند ، علامت تغییر و تحول در زندگی است . اگر نویسنده ای چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که خوانندگان آخرین اثر او ، روش او را در بیان واقعیاتها به باد انتقاد می گیرند.
5- اگر خواب ببینید هنگامی که سعی می کنید دری را ببیندید در از لولا جدا می شود و به کسی آسیب می رساند ، علامت آن است که با پند و اندرز مهربانی دوستی را بدبخت می کنید.
6- اگر خواب ببینید کسی سعی می کند دری را قفل کند ولی نمی تواند ، علامت آن است که از بدبختی دوستی آگاه می شوید اما توان کمک به او را نخواهید داشت.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک در : پول سریع به دست شما خواهد آمد.
درگاهی یک در : ثروت
در خانه یا اطاق خودتان : رنج خواهید کشید.
از در خانه خودتان رد میشوید: دوستان شما را فریب میدهند.
یک در بسته : بیگدار به آب نزنید.
یک در باز است و شما وارد میشوید: شانس در رفاقت.
یک خانه با تعداد بسیاری در : پول از دست می دهید
یک در آتش می گیرد : مرگ یکنفر که در خانه ای زندگی می کند که این در متعلق به آن خانه است.
یک در می شکند : بزودی شما را دستگیر می کنند.
یک در شکسته : خبرهای خوش از خارج
شما می خواهید از یک در فرار کنید ولی نمیتوانید: خوشبختی و عمر طولانی
در اشخاص دیگر : شانس
دریک شهر : خوشبختی در زندگی زناشوئی