کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا(ع) :
حد توكل چيست؟ حضرت فرمودند: اينكه با وجود خدا از هيچ كس نترسي.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر درم

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

درم درست به خواب دیدن بر دوازده وجه است:
اول: سخنهای درست.
دوم: گذاردن حاجت.
سوم: ولایت.
چهارم: مال مجموع.
پنجم: دوست.
ششم: فرزند.
هفتم: رفیق.
هشتم: روزی فراخ.
نهم: ایمنی.
دهم: کنیزک.
یازدهم: یافتن جاه.
دوازدهم: منزلت، خاصه که داند خداوند خواب مستور است.
و درم شکسته به خواب دیدن بر چهار وجه است:
اول: سخن زشت.
دوم: جنگ و خصومت.
سوم: بند و زندان.
چهارم: گفتگوی.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

طبعهای مردمان مختلف است و درم به خواب دیدن حاصل شدن درم است در بیداری و گویند: هر که درم کم در خواب بیند، سخن خوش شنود، در بیداری یا توحیدِ حق تعالی گوید، خاصه که درم سفید بود. اگر درم سیاه است و بر وی صورت باشد، دلیل بر جنگ و خصومت است و درم درست، دلیل بر چیزی درست و درم شکسته سخن دروغ است. اگر بیند که کسی او را در کیسه یا انبان یا در صره درم داد، آن کس با وی سخن به مشورت گوید و او رازش نگاهدارد . اگر بیند درم از وی ضایع شد، یا کسی از وی بدزدید، دلیل است از بهر فرزند بر دل او رنج و اندوه رسد. اگر بیند که درم کوچک گم نمود و بازنیافت رنج از دلش زایل شود. اگر بیند درم یافت یا کسی به او داد، دلیل است که او را با کسی گفتگوی است. اگر بیند درم ترازو داشت، دلیل که او را به قدر آن خصمان است.

معبران در مورد این خواب گویند:

اگر کسی بیند که درم کوچک یافت، دلیل بر فرزند و طفل است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند درم به دست داشت، سخن نیکو شنود و درم شکسته سخن پراکنده است و درم بسیار مال است. اگر بیند درم ها با عیال خویش قسمت می کند، دلیل است در میان ایشان قسمت و داوری افتد. اگر بیند که درم شکسته بود، دلیل که در میان ایشان سخن بی حکم رود. اگر بیند در خانه به خروار درم داشت یابه خروار درآورد، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر بیند که درم بسیار داشت و جمع کرد، دلیل که مردمان رااز راه حق باز دارد. اگر یک درم سفید در کف خویش بیند، دلیل که او را فرزندی آید. اگر بیند که آن درم از وی ضایع شد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند که بدره های درم و دینار یافت، دلیل است که مال و نعمت حلال جمع آورد.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی در خواب درم سفید بیند، دلیل که درم سیاه یابد. اگر درم سیاه بیند، دلیل که درم سفید یابد و بسیار مردم باشند که به بیداری همان یابند که در خواب دیده باشند. اگر بیند که درم بهره بسیار داشت، اگر بازرگان است، دلیل که مفلس شود و اگر کشاورز است، دلیل که او را هیچ منفعت نباشد و اگر پادشاه است، معزول شود و به خصومت درمانده و درویش شود، چه درم را به فارسی فلس خواند و فلس را از افلاس مشتق است، یعنی مفلس شدن.

اسماعيل بن اشعث می گوید:

درم نیک درخواب، صفای دین و دنیای او است و درم دون به خلاف این باشد و درم درست سخن درست با حکمت است و درم شکسته خصومت است و قضا حاجت و درم نقره مال است و درم سیاه در تاویل بهتر از سفید باشد و درم بسیار که در صره بود سخن ها است. اگر بیند که پادشاه وی را درم بخشید، دلیل که وی را از او غم و اندوه است، خاصه چون درم درست نباشد.