کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
حقيقتاً آنچه (از نعمتها و رضوان) كه در نزد خداوند است جز با طاعت و فرمانبرداري از او بدست نمي آيد

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دست اورنجن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن دست اورنجن (دستبند) به خواب بر دوازده وجه است:
اول : برادر.
دوم : خواهر.
سوم : شریک.
چهارم : دوست.
پنجم : رفیق وهمراه.
ششم : فرزند.
هفتم : قوت و نیرومندی.
هشتم : توانائی.
نهم : ولایت وحکومت.
دهم : مال.
یازدهم : محبت.
دوازدهم : پیشه و زراعت.
دیدن اورنجن(میله ای از طلا یا نقره که زنها در دست یا پا کنند) در خواب بر پنج وجه است:
اول : ریاست.
دوم : حکومت.
سوم : مکروحیله.
چهارم : غم و اندوه.
پنجم : فرزند یا برادر.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دست اورنجن که دست بند باشد، در خواب زنان را شوهر است و مردان را غم و اندوه و تنگدستی. اگر بیند دست اورنجن سیمین داشت، دلیل که غم و اندوهش کمتر باشد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند پادشاهی دست اورنجن به وی داد، دلیل است که او را فرزندی آید یا برادری. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که شوهر کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند در هر دو دست، دست اورنجن سیمین داشت، دلیل که او رامال و نعمت به رنج حاصل شود اگر بیند که در دست مشرکی دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

در دست کردن دستبند در خواب، برای مرد، نشانه غم و غصه و برای زن نشانه نعمت و خوشی و زینت است. گفته شده است که دستبند نقره بر دین و تقوای کسی دلالت دارد که آن را در دست دارد، زیرا از زینتها و پوششهای اهل بهشت است.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دستبند نیز از چیزهایی است که دیدنش در خواب برای مردان خوب نیست و برای زنان نیکو می باشد. نوشته اند که دستبند برای زنان در خواب شوهر است و برای مردان غم و اندوه است و میزان غم و اندوه به ارزش و بزرگی و کوچکی دستبند مربوط می گردد. اگر در خواب ببینید که دستبند بسته اید به غم و اندوه گرفتار می شوید یا بدهی بار می آورید ولی اگر زنی ببیند که دستبند دارد به اندازه ارزانی و گرانی آن با شوهرش روابط خوب ایجاد می کند. نوشته اند که اگر زنی در خواب ببیند دستبند گران بهایی بسته کار شوهرش رونق پیدا می کند و شان و شخصیت می یابد و سود عایدش می شود.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک دستبند طلا : یک شادی بزرگ
یک دوست به شما یک دستبند اهدا می کند : یک ازدواج خوشبخت بزودی در پیش است.
یک زن جوان خواب ببیند که دستبندی را گم میکند: نگرانی و شرمساری
یک دستبند پیدا می کنید : مالک می شوید.
یک دستبند طلا به دست دارید : در امور مالی حتی غیره منتظره شانس بسیار دارید.
یک دستبند می بخشید یا به دور می اندازید : رابطه عشقی شما بهم خواهد خورد.