کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
حكمت را هر كجا كه باشد ، فرا گير ، گاهي حكمت در سينه ي منافق است و بي تابي كند تا بيرون آمده و با همدمانش در سينه ي مومن آرام گيرد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دستشوئی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن توالت در خواب بر پنج وجه بود:
اول: مال حرام.
دوم: عیش و زندگی دنیا.
سوم: خزینه(خزانه و انبار).
چهارم: شروع در حرام.
پنجم: زن خادمه و حرامخوار.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی درخواب بیند که توالت همی ساخت، دلیل کند که به جمع کردن مال دنیا، حریص گردد و راغب گردد و نخواهد که از مال خود چیزی خرج کند، و بعضی از معبران گفته اند دلیل کند که زن جادویه وی را حاصل گردد و آن زن حرام خوار و بی دیانت بود و اگر بیند که در توالت بول و غائط همی کرد، دلیل کند که درجمیع مال غریق بود. اگر بیند که کسی در چاه توالت خود افتد دلیل کند مال خویش را هزینه کند و اگر بیند که در آنجا بیفتاد یا در چاه توالت بیفتاد، دلیل کند که مال کسی به غضب ستاند و اگر بیند که بیفتاد و دست و پایش شکست، دلیل کند که بلای سخت بدو رسد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب دستشوئی یا توالت : خجالتی بودن باعث عذاب شما می شود.
شما به دستشوئی می روید : در دوران بازنشستگی بسیار لذت خواهید برد.
موهای خود را در دستشوئی مرتب کرده یا اینکه خود را آرایش می کنید : یک خطر بزرگ شما را تهدید خواهد کرد.
شما در دستشوئی یا روی توالت نشسته اید : به فکر این هستید که به یک نفر ابراز علاقه کنید.