کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (عليه‌ السلام) :
آسمان چهل روز بر حسين (ع)، خون گريه كرد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دستکش

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن دستکش در خواب ، بر سه وجه است:
اول: قوت و توانائی.
دوم: ظفر یافتن بر دشمن.
سوم: نظام کارها.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر مردی بیند دستکش در دست داشت و از آهن است، دلیل که او را قوت و توانائی است، خاصه که از فولاد بود.
اگر دستکش زرین است یا سیمین، تاویلش چون دست اورنجن است.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است. قصور و کوتاهی های ما. کارهای خوبی که می توانیم بکنیم ولی بی تفاوت از کنارشان می گذریم و می رویم و به گمان خویش از گرفتاری گریخته ایم ولی در واقع ذمه ما مسئول باقی می ماند و ضمیر ناخودآگاه ما از آن متالم می گردد. چون دست و دستکش مطرح است بیشتر چیزهایی که می توانیم بدهیم یا بنویسیم و کوتاهی می کنیم به شکل دستکش ظاهر می گردد. اگر در خواب ببینیم دستکش داریم خواب ما می گوید کارخیری بوده که انجام نداده ایم یا موردی برای انجام یک نیکی ساده و کوچک پیش می آید که می توانیم صورت عمل به آن ببخشیم. اگر دستکش را نپوشیده باشید خویشتن را مسئول نمی دانید و ارتباطی بین خود و آن موضوع احساس نکرده و فکر می کنید اصلا به شما مربوط نیست ولی اگر پوشیده باشید احساس مسئولیت می کنید. اگر دستکش سوراخ باشد خطائی است که مرتکب شده اید یا می شوید. اهمیت موضوع نیز از رنگ دستکش معلوم می شود. هر چه تیره تر باشد مهم تر است و هر چه روشن تر باشد کم اهمیت تر.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید دستکشی نو در دست دارید ، علامت آن است که با اینکه مادی نیستید در روابط خود با دیگران نهایت صرفه جویی را می کنید . با سختیها و مشکلاتی روبرو می شوید اما به شکل رضایتبخشی از عهده حل و فصل این مشکلات و سختیها بر خواهد آمد.
2- اگر در خواب دستکش کهنه یا پاره ای به دست کنید ، نشانه آن است که به شما خیانت می کنند و متحمل زیان خواهید شد.
3- اگر در خواب دستکش خود را گم کنید ، نشانه آن است که بی یار و تنها می مانید و باید به تنهایی زندگی خود را اداره کنید.
4- اگر در خواب یک جفت دستکش پیدا کنید ، علامت آن است که دچار روابط عاطفی می شوید و ازدواج می کنید.
5- اگر مردی خواب ببیند دستکش زنانه ای به دست می کند ، علامت آن است که می خواهد از دست زنی بگریزد.
6- اگر خواب ببینید دستکش خود را از دست درمی آورید ، علامت آن است که در روابط عاطفی یا در امور کار به توفیقی اندک دست می یابید.

در سرزمین رویاها آمده:

دستکش های کهنه به دست دارید : خوشبختی
دستکش های پاره به دست دارید : ناکامی های متعدد در آینده
دستکش هایتان را در دست گرفته اید : شادی
دستکشتان را گم کرده اید : ناکامی در امور مالی
یک جفت دستکش پیدا می کنید : شما خیلی جوان ازدواج خواهید کرد.
دیگران دستکش به دست دارند : موفقیت شما در حال حاضر ممکن نیست.
شما دستکش می خرید : یک دوست بد نزدیک شماست.
دستکش های شما کثیف هستند : تنهائی و غم
دستکش می سازید : به موفقیت اجتماعی بسیار بالائی خواهید رسید.

بدان که دستکش در خواب مردان بهتر از زنان است.