کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
خداوند خير دنيا و آخرت را جز به خاطر خوش اخلاقي و خوش نيتي به بنده نمي ‏دهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دشمن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن دشمن به خواب بر سه وجه بود:
اول: بستگی کارها.
دوم: غم و اندوه.
سوم: خسران مال.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دشمن قیافه مشخص و معینی ندارد که در خواب بتوان دید، می توان احساس کرد. می توان فهمید که او دشمن است دشمن در خواب ما دوست است و رو به رو شدن با دشمن برخوردی دوستانه و صمیمانه است. اگر در خواب کسی را دشمن انگاشتید و این دشمن به طرف شما آمد، دوستی است که به سوی شما می آید و ترسی از او احساس می کنید شادی و شعفی است که او به شما می بخشد. اگر فکر کردید که خودتان با کسی دشمن شده اید. در واقع نسبت به او محبت خواهید کرد.

لوک اويتنهاو می گوید:

دشمن : آشتی
دشمن بودن با کسی : شما موانع را از سر راه بر خواهید داشت

در سرزمین رویاها آمده:

به یک دشمن بر می خورید : شانس بزرگ
بهمراهی شما کسی است که از او بدتان می آید : یک مصیبت در پیش است.
با یک دشمن حرف می زنید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید.
یک دشمن شما را می رباید : دوستان باعث پریشانی و خجالت شما خواهند شد.
با دشمنان می جنگید : دوستان به شما خیانت میکنند.
از یک دشمن متنفرید : پولتان را از دست می دهید.
یک دشمن را می کشید : شادی بزرگ و لذت های فراوان
شما از دشمن قویتر هستید : در یک مرافعه یا معامله برنده می شوید.