کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت فاطمه (س) :
خدا اطاعت از ما را رشتۀ سامان ملت، ‌‌‌‌‌‌‌و امامت ما را مايۀ ايمني از تفرقه قرار داده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دعا کردن

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دعا در خواب، دلیل حاجت روائی بود. اگر بیند خود را دعا همی کرد و آمرزش می خواست، دلیل بود که عاقبتش به خیر بوده حاجتش روا شود. اگر کسی بیند دعا به کسی می نمود، دلیل که به ظلم و فساد گراید و امر به معروف به جای نیاورد. اگر بیند مظلومی را دعا می کرد، دلیل کند که همه خلق را نیکو بود و بدکس نیندیشد و حاجت همه کس را روا کند. اگر بیند دعای خاص همی خواند، دلیل که وی را فرزندی آید.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر مصلح و پارسا بود، خدا وی را بیامرزد و حاجت او را روا کند. اگر مفسد بود گناهش را عفو کند و او را توبه دهد. اگر کافر بود، اسلام او را کرامت کند.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که دعا می کند یا برایش دعا می کنند، خیر و بهره ای نیک نصیب او می شود و اگر کسی در خواب ببیند که در تاریکی دست دعا به طرف خداوند برداشته است و او را می خواند، از غم و اندوه نجات می یابد.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید دعا می خوانید ، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی شما را ترغیب می کنند . و شما در آن هنگام به حمایت و همبستگی دوستان نیازمند خواهید شد تا از شر دشمنان نجات پیدا کنید.
2- اگر خواب ببینید دیگران در حال دعا خواندن هستند ، نشانه آن است که خطری دوستان شما را تهدید می کند.

در سرزمین رویاها آمده:

دعای خیر برای شما : مجبور خواهید شد که ازدواج کنید.
دعای خیر برای بچه ها : خوشبختی
دعای خیر برای خانواده : شادی بزرگ ولی ناخواسته
یک مرد روحانی برای شما دعای خیر می خواند : شانس فراوان خواهید داشت.