کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن عسکری (ع) :
اظهار شادي نزد غمديده، از بي ادبي است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دکتر

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن دکتر در خواب زاییده و حشت از بیماری هاست در بیداری ما، دیدن دکتر در خواب واکنش ترسی است که از بیماری داریم و عکس العمل تالمات روانی است که به علل مختلف بروز می کند و گاه نیز زمینه وسیع زمانی دارد مثلا از کودکی بیننده خواب ریشه می گیرد. چنان چه در خواب دیدید که خودتان بیمار هستید و دکتر شما را معالجه و معاینه می کند از بیماری وحشت دارید ولی همین دلیل وجود صحت و سلامت شما است. اگر در خواب از دکتر و بیماری خویش وحشت داشته باشید او دشمن شماست و تجسمی است از یک انسان بدخواه که پیرامون شما وجود دارد ولی اگر از او نترسید و با دکتر روابطی دوستانه و صمیمانه داشته باشید او دوستتان است و کسی است با خصایص یک پزشک عیسی دم که در مسیر حیات شما قرار می گیرد. همین حالت است اگر از دکتر دارو بگیرید. اگر فقط نسخه دکتر را در خواب دیدید و احساس کردید آن نسخه محتوی دارویی شفابخش است خبری خوش به شما می رسد که خوشحالتان می کند و اگر احساس خلاف داشتید خبری نامطلوب خواهید شنید.

لوک اويتنهاو می گوید:

دکتر : مشکلات

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر دکتری را در خواب ببینید ، نشانه سلامت و تندرستی و اقبال و سعادت است.
2- اگر دکتری را در خواب میان جمعیت ببینید ، نشانه آن است که بابت خدمات یک دکتر پولی پرداخت نمی کنید.
3- اگر خواب ببینید با دکتری نامزد شده اید ، نشانه آن است که فریب افرادی را خواهید خورد.
4- اگر دکتری را به خواب ببینید که مشغول معالجه بیماران است ، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده به بیماریی مأیوس کننده مبتلا خواهد شد.
5- اگر خواب ببینید دکتری برای کشف خونریزی ، شکافی روی بدن شما ایجاد می کند ، نشانه آن است که تلاشهای شما به شکست می انجامد و فردی شما را وادار می کند که قرضهای او را بپردازید.

در سرزمین رویاها آمده:

شما نزد دکتر می روید : اداره خیلی چیزها به دست شما می افتد.
برای خودتان دکتر خبر می کنید : یک زندگی طولانی در پیش است.
برای بچه هایتان دکتر خبر می کنید :وارد محیطهای می شوید که برایتان بسیار سودمند خواهد بود.
یک دکتر بیماران خود را معالجه می کند : ثروت
اشخاص دیگر دکتر خبر می کنند : دردسر و ناراحتی در آینده
شما دکتر هستید : پول و شادی