کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
عدل شيرين تر از عسل و نرم تر از كف و خوشبوتر از مشك است

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دُم

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دم حیوان در خواب بر چهار وجه است:
اول: تیغ (پیروان و تابعان).
دوم: دوستان و یاران.
سوم: مال.
چهارم: عیش و راحت و آسایش.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند چون اسب و خر و گاو دم داشت، دلیل که مال و نعمت او زیاده شود و زندگانی به خوشدلی گذراند. اما در راه دین سستی کند . اگر بیند که دم او چون دم سگ یاخر یا گرگ بود، دلیل که مال حرام یابد و مردمان او را ملامت کنند.

معبران در مورد این خواب گویند:

اگر کسی بیند دم داشت، دلیل که مردمان تابع او شوند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند دم اسب یا دم خر در دست داشت، دلیل که بر قدر آن مال و نعمت یابد.
اگر کسی بیند در دست دم حیوانی داشت که گوشت او حرام بود، دلیل که حرام یابد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دم در خواب ، بر دنباله روی دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که دمی برایش درست شده است، عده ای از مردم دنباله رو او خواهند شد.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن دم جانوری در خواب ، نشانه آن است که برای لذت بردن به مکانی خواهید رفت . اما تنها آزار و اذیت نصیبتان خواهد شد.
2- اگر خواب ببینید دم حیوانی را قطع می کنید ، نشانه آن است که در اثر بی دقتی بدبخت خواهید شد.
3- اگر خواب ببینید چون جانوری دم دارید ، نشانه آن است که وقایعی عجیب شما را سردر گم خواهد ساخت.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب دم یک حیوان : کارهایی از روی بی مسئولیتی از شما سر خواهد زد.
دم یک حیوان اهلی :با آدم بسیار باثباتی ازدواج خواهید کرد
دم یک حیوان وحشی :با افراد بسیار باهوشی آشنا خواهید شد
دم یک سگ : موفقیت بسیار نزدیک است.
دم بلند یک اسب :دوستان به شما خدمت خواهند کرد.
دم اسب ولی جدا از خود اسب : دوستان شما را رها خواهند کرد.
یک دم خیلی بلند :رفاقت پایدار
یک دم کوتاه :موفقیت و احترام
یک دم قرمز :کارهای بسیار سودمندی در پیش دارید.
یک دم سوخته :از ناراحتی و ناسازگاری رنج خواهید برد.