کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
از دست دادن فرصت ، باعث اندوه مي شود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف آ » تعبیر آب خوردن

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند که از آب صاف خوش بسیار خورد، دلیل کند که عمرش دراز بود و معشیتش خوش بود.
اگر بیند که از دریا آب خوشگوار می خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت بدست آورد
اگر بیند که همه آب دریا را خورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد.
اگر آب دریا تیره باشد به قدرت وپادشاهی بسختی دست خواهد یافت.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند آب گرم می خورد دلیل که بیماری ورنج خواهد کشید
اگر بیند که آب در پیاله، از رود یا جوی همی خورد دلیل کند که بلا وفتنه به او رسد.
اگربیند که آب در مشک کرد وبه منزل خود برد واز آن اندک اندک به مردم داد. دلیل که مال جمع کند واندک اندک به خیرات به مردم دهد وآن مال را خرج کند

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.

معبران در مورد این خواب گویند:

به مقدار آبی که از دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، چون آب روشن و صافی باشد.