کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
چه بسيارند دانشمنداني كه جهلشان آنها را كشته در حالي كه علمشان با آنهاست، اما به حالشان سودي نمي دهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دودکش

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگی است و هر چه دود آن غلیظ تر باشد غم و اندوه بیشتر است و اگر دود نداشته باشد احساس تامین است از جهت خانواده.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن دودکش در خواب ، نشانه حادث شدن اتفاقی تلخ و ناراحت کننده است . خبر بیماری کسی به شما می رسد.
2- دیدن دودکش سرنگون شده ، نشانه شنیدن خبر مرگ یکی از اعضای خانواده شماست.
3- اگر خواب ببینید پیچکی گرد دودکش پیچیده است ، معنایش این است که از مرگ خویشاوندی اندوهگین می شوید.
4- اگر خواب ببینید از دودکش دود برمی خیزد ، نشانه آن است که خیری به شما می رسد.
5- اگر خواب ببینید در دودکشی پنهان می شوید ، نشانه آشفته شدن وضعیت کار ، و هجوم شک و تردید و اضطراب به سوی شماست.
6- اگر دختری خواب ببیند از دودکش پایین می رود ، علامت آن است که دست به عملی ناشایست خواهد زد که موجب بهت و حیرت دوستان می شود.
7- اگر خواب ببینید از دودکشی بالا می روید ، دلالت بر آن دارد که از مانعی که سر راه شما قرار می گیرد عبور خواهید کرد.