کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
هرگاه انسان چهل ساله شود و خوبيش بيشتر از بديش نشود، شيطان بر پيشاني او بوسه مي ‏زند و مي ‏گويد: اين چهره ‏اي است كه روي رستگاري را نمي ‏بيند.

براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دیگ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن دیگ به خواب بر پنج وجه است:
اول: کدخدای خانه(مرد صاحب خانه).
دوم: کدبانوی خانه.
سوم: رئیس شهر.
چهارم: خادم.
پنجم: موکل بر حوائج(کارگزاری که امور و نیازمندیهای افراد محول به اوست و به دست او انجام میشود).

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیگ در خواب کدبانوی خانه است و خداوند خانه و هر نقصان که در دیگ بیند، تاویلش بر خداوند خانه است.
اگر بیند که در دیگ گوشت و خوردنی بود، دلیل است که روزیِ پرداخته بی رنج بدو رسد.
اگر بیند دیگ بشکست، دلیل که خداوند خانه یا کدبانوی خانه هلاک شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیگ در خواب، به انسان عالم و دانا تعبیر می شود. اگر کسی ببیند که در دیگی غذا می پزد، پول بسیار به دست میآورد. گوشت داخل دیگ در خواب، بر رزق و روزی پاک دلالت دارد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیگ وسیله ای است برای پختن غذا که البته می دانیم که خانم و کدبانوی خانه با آن سرو کار دارد. دیگ در خواب های ما سمبلی است از خانم و بانوی خانه که می تواند هم مادر باشد و هم همسر با توجه به این که امر پخت و پز را در خانه چه کسی انجام می دهد و این مسئولیت به عهده کدام یک از آن ها است. برای جوانی که همسر ندارد دیدن دیگی به کد بانوی خانه و همسر بر نمی گردد بل که به مادر اشاره می کند و یا آن کس که به آشپزی اشتغال دارد. مشاهده دیگ در خواب با مسائلی مربوط به خانه ارتباط پیدا می کند که هرحالت آن تاویل خاصی دارد. اگر دیگ سوراخ شده ای در خواب دیدید که احساس کردید متعلق به شما است خانم و کدبانوی خانه بیمار می شود ولی اگر احساس کردید که آن دیگ متعلق به شما نیست زنی از آشنایانتان بیمار می شود. اگر دیگ را با غذا دیدید از خانم خانه به شما سودی می رسد ولی اگر غذائی غیر ماکول در دیگ دیدید از او به شما زیان می رسد. ضربه زدن روی دیگ نشانه دعوا و مرافعه است که یک طرف آن زن خانه است. مرحوم مجلسی نوشته اگر دیگ در خواب ببینید به ریاست و بزرگی می رسید.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن دیگ در خواب ، علامت آن است که وقایع بی اهمیت شما را به دردسر خواهد انداخت.
2- اگر دختری خواب ببیند آبِ داخلِ دیگ در حال جوشیدن است ، علامت آن است که سرگرم انجام وظایف اجتماعی خواهد شد.
3- دیدن دیگ شکسته در خواب ، علامت آن گاست که نومیدی بزرگی را در زندگی تجربه خواهید کرد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک دیگ : امیدهای شما بی دلیل هستند.
خواب یک دیگ بخار : عدم توجه به بازده کارها
شما یک دیگ دارید : آشنائیهای جدیدی در پیش دارید.
شما دیگ می سازید : ناراحتی در خانواده
با یک دیگ کار می کنید : گوش به حرف چاپلوسان ندهید.